bài tập đảo ngữ trong tiếng anh có đáp án

Cấu trúc hòn đảo ngữ là cấu hình khó khăn, thông thường xuất hiện tại nhập bài bác ganh đua giờ Anh, đặc biệt là TOEIC hoặc IELTS. Vậy nên nhiều người gặp gỡ trở ngại Lúc dùng nó. Vậy nên Luyện ganh đua IELTS Vietop gửi cho tới chúng ta một số bài tập luyện hòn đảo ngữ nhằm nắm rõ rộng lớn kỹ năng và kiến thức này. 

Bài tập luyện hòn đảo ngữ

Các cấu hình hòn đảo ngữ thông thường gặp

Đảo ngữ với trạng kể từ chỉ gia tốc (thường đem nghĩa phủ định)

Bạn đang xem: bài tập đảo ngữ trong tiếng anh có đáp án

Công thức: 

Never/Rarely/Seldom/Hardly/Little + Trợ động kể từ + Chủ ngữ + Động kể từ (nguyên thể)

E.g.: John seldom plays sports = Seldom does John play sports. (John khan hiếm khi thi đấu thể thao)

Đảo ngữ với No/ Not any

Công thức: 

No + N+ trợ động kể từ + S+ verb (nguyên thể) 
Not any + N + trợ động kể từ + S + Verb (nguyên thể)

E.g.: I won’t lend you any books. (Tôi sẽ không còn cho mình mượn cuốn sách nào là nữa)

= No books will I lend you

= Not any books will I lend you.  

Đảo ngữ với cụm kể từ chứa chấp “no”

Công thức: 

Cụm kể từ phủ ấn định + trợ động kể từ + S + Verb (nguyên thể) 

* Một số cụm kể từ chứa chấp No

 • At no time: Chưa từng bao giờ
 • In no way: Không sở hữu cơ hội nào
 • On no condition: Tuyệt đối không
 • On no tài khoản = For no reasons: Không vì thế nguyên nhân gì
 • Under/In no circumstances: Trong ngẫu nhiên yếu tố hoàn cảnh nào thì cũng ko.
 • No longer: Không còn nữa
 • Nowhere: Không điểm nào

E.g.: No longer tự you see him again. (Bạn sẽ không còn lúc nào rất có thể gặp gỡ anh tớ nữa)

Đảo ngữ với So …that và Such… that 

So + tính từ/ trạng kể từ + trợ động kể từ + N + that + S + V
Such + danh kể từ + that + S + V 

E.g.: The trip is so sánh expensive that I can’t afford it. (Chuyến cút vướng đỏ loét cho tới nỗi nhưng mà tôi ko thể chi trả được)

= So expensive is the trip that I can’t afford it. 

E.g.: It is such a beautiful day that we have a buổi tiệc nhỏ in the garden. (Thật là 1 ngày đẹp mắt trời cho tới nỗi nhưng mà tất cả chúng ta sở hữu một buổi tiệc ở vườn)

= Such a beautiful day that we have a buổi tiệc nhỏ in the garden. 

Chi tiết: Cấu trúc so sánh that và such that nhập giờ Anh

No sooner …than (ngay sau khoản thời gian …thì)

Bài tập luyện hòn đảo ngữ
No sooner + trợ động kể từ + S + V(nguyên thể) + kêu ca + S + V 

E.g.: No sooner had I started mowing the lawn kêu ca it started raining. (Ngay sau khoản thời gian tôi rời cỏ thì trời mưa).

Not only … but also (không những nhưng mà còn)

Not only + Trợ động kể từ + S + V(nguyên thể), but + S + also + V

E.g.: Not only is the building modern, but it also is traditional. (Tòa căn nhà này không chỉ là văn minh mà còn phải vô cùng truyền thống).

Xem thêm:

Cấu trúc No sooner … kêu ca … nhập giờ Anh

Cấu trúc Not only But also và phần mềm nhập IELTS Writing task 2

Đảo ngữ với Until/till (cho cho tới Lúc …thì)

Not until +N/ S+ V + trợ động kể từ + S + V 

E.g.: Not until did he have a child that he stopped smoking. (Cho cho tới Lúc anh tớ sở hữu con cái thì anh tớ mới mẻ ngừng bú thuốc).

Đảo ngữ với Only 

 • Only after + N/V-ing/(S +V) + trợ động kể từ + S + V : Chỉ sau khi
 • Only by + N/V-ing + trợ động kể từ + S + V: Chỉ vì chưng cách
 • Only if + (S+V) + trợ động kể từ + S + V: Chỉ Lúc, nếu
 • Only in this/that way + trợ động kể từ + S + V: Chỉ bằng phương pháp này/đó
 • Only then + trợ động kể từ + S + V: Chỉ đến thời điểm đó
 • Only when + (S +V) + trợ động kể từ + S + V: Chỉ cho tới Lúc (= Not until)

E.g.: Only after the rain is the weather cool. (Chỉ sau khoản thời gian trời mưa thì trời mát)

Đảo ngữ nhập câu điều kiện

Câu ĐK loại 1 Should + S + V(nguyên thể), S + will + V(nguyên thể)
Câu ĐK loại 2 Were + S + N/adj/ vĩ đại V(nguyên thể), S + would + V(nguyên thể) 
Câu ĐK loại 3 Had + S + Vp2, S + would have +Vp2 

E.g.: Were you vĩ đại get up early, you wouldn’t miss the train. (Nếu như các bạn dậy sớm thì các bạn đang không lỡ chuyến tàu)

Tham khảo:

Tổng thích hợp đôi mươi cấu hình giờ Anh quan trọng nhưng mà chúng ta nên biết

Các cấu hình hoặc nhập giờ Anh

Câu trần thuật quánh biệt: Lý thuyết và Bài tập vận dụng

Bài tập luyện kèm cặp đáp án 

Bài 1: Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko đổi 

1. He had left the office when the phone rang.

No sooner ………………………………………………………….

2. He didn’t give up until the competition finished. 

Not until  ………………………………………………………….

3. I won’t give you any money.

Not any money  ………………………………………………………….

4. He not only stole a xe đạp but also hit the police.

Not only  ………………………………………………………….

5. He only thought about buying a new xế hộp when he won the lottery.

Only when  ………………………………………………………….

6. The door couldn’t open without a key.

Only by  ………………………………………………………….

7. If the salary is high, I will take over the job.

Should  ………………………………………………………….

8. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

Had ………………………………………………………….

9. He is such a humorous person that everyone likes him.

Such  ………………………………………………………….

10. If the xe đạp didn’t break down, I would ride it.

Were  ………………………………………………………….

11. The movie is so sánh interesting that I can’t take my eyes off it. 

So ………………………………………………………….

12. As soon as he had breakfast, he went vĩ đại school.

No sooner ………………………………………………………….

13. My brother rarely reads books.

Rarely ………………………………………………………….

14. The only way you can become a famous singer is by training harder.

Only  ………………………………………………………….

15. As soon as we had come back home page, it started vĩ đại rain.

No sooner  ………………………………………………………….

16. She not only sings but also dances.

Not only  ………………………………………………………….

17. I won’t agree till Tom apologizes.

Not until ………………………………………………………….

18. If they ran out of tickets, we would go vĩ đại another theater.

Were ………………………………………………………….

19. The children should on no tài khoản go on their own.

On no tài khoản ………………………………………………………….

20. The test is so sánh difficult that no student can tự it. 

So ………………………………………………………….

21. They had vĩ đại wait for twelve hours before their flight left.

Only  ………………………………………………………….

22. He is not only talented but also active.

Not only  ………………………………………………………….

23. I could drive a xế hộp only when I am over 18 years old. 

Only when  ………………………………………………………….

24. He no longer drinks alcohol.

No longer ………………………………………………………….

25. I have never seen someone who drinks as much as you.

Never  ………………………………………………………….

26. If I hadn’t lacked money, I wouldn’t have bought my house.

Had  ………………………………………………………….

27. She bought so sánh many books that she didn’t know where vĩ đại put them.

So  ………………………………………………………….

28. He understands little about the conversation.

Little  ………………………………………………………….

29. If the leader comes, let u know immediately.

Should  ………………………………………………………….

30. I will never forget you.

Never  ………………………………………………………….

Tham khảo:

Thì lúc này đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Bài 2: Chọn đáp án đúng 

1. Seldom …………………to the radio.

A. tự teenagers listen 

B. teenagers listen

C. does teenagers listen

2. Never  ………………… driven cars as much as today.

A. tự people 

B. people 

C. have people

3. Not only  ………………… but he also dances

A. does he sing

B. he sings

C. tự he sing

4. Not until  …………………the office did the phone ring.

A. he leaves

B. has he left

C. he has left 

5. Such a beautiful day that  …………………a buổi tiệc nhỏ in the garden.

A. tự we have 

B. we have 

C. x

6. Should  …………………her, please điện thoại tư vấn u.

A. he meets

B. he meet 

C. does he meet

7. No sooner  …………………out kêu ca it rains.

A. he goes 

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

B. will he go

C. does he go

8. Rarely …………………sports.

A. does John play

B. John plays

C. tự John play

9. So difficult that  …………………the exam

A. can’t the student pass

B. the students can’t pass

C. can the student not pass

10. Little  …………………the lesson.

A. he understands

B. does he understands

C. does he understand 

Bài 3: Viết lại câu ĐK sao mang lại nghĩa ko đổi

1. If the weather is good, we may hầm out.

Should ………………………………………………………….

2. If he didn’t apologize vĩ đại u, I wouldn’t talk vĩ đại him anymore. 

Were ………………………………………………………….

3. If he got up early, he wouldn’t miss the bus.

Were ………………………………………………………….

4. If he hadn’t watched TV, he would have had time for his homework.

Had ………………………………………………………….

5. If I were rich, I would buy a new house.

Were ………………………………………………………….

6. If I were over 18 years old, I would drive a xế hộp.

Were ………………………………………………………….

7. If he plays sports regularly, he will lose weight quickly.

Should ………………………………………………………….

8. If he had driven carefully, he wouldn’t have had an accident.

Had ………………………………………………………….

9. If he has time, he will cook by himself.

Should ………………………………………………………….

10. If John weren’t sick, he would take part in the activity.

Were ………………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng

1. Rarely _______ anyone using typewriters now-a-days.

A. you see                B. will you see                C. you will see           D. you have seen

2. ________ received law degrees as today.

A. Never so sánh many women have 

B. Never have so sánh many women

C. The women aren’t ever

D. Women who have never 

3. _______ but also it filters out harmful rays.

A. The environment gives us air vĩ đại breathe

B. Not only the environment gives us air vĩ đại breathe

C. The environment which gives us air vĩ đại breathe

D. Not only does the environment give us air vĩ đại breathe

4. _____ have goods returned vĩ đại us because they are faulty.

A. Seldom we tự         B. Seldom tự we            C. Rarely we            D. Hardly we

5. Hardly _______ entered the office when he realized that he had forgotten his wallet.

 A. we had            B. he was              C. had he                D. did he

6.  _______ did Jonathan realize that there was a danger.

A. Upon entering the store        B.  When he entered the store

C. After he has entered the store           D. Only after entering the store

7. _______ resigned, we would have been forced vĩ đại sack him.

A. Had he not        B. he had                 C. had he                  D. if he has not

8. Sweet _______ the uses of adversity.

A. is                   B. are                    C. has                       D. was

9. Never _______ such a heinous crime.

A. he has committed         B. has he done         C. he has done        D. has he committed 

10. Only after the food has been dried or canned_______.

A. that it should be stored for later consumption

B. should be stored for later consumption

C. should it be stored for later consumption

D. it should be stored for later consumption

Đáp án

Bài 1 

1. No sooner had he left the office kêu ca the phone rang.

2. Not until the competition finished did he not give up.

3. Not any money will I give you.

4. Not only did she steal a xe đạp but he also hit the police.

5. Only when he won the lottery did he think about buying a new xế hộp.

6. Only by a key could the door open.

7. Should the salary be high, I will take over the job.

8. Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.

9. Such a humorous person that everyone likes him. 

10. Were the xe đạp not vĩ đại break down, I would ride it.

11. So interesting that I can’t take my eyes off the movie.

12.No sooner had he have breakfast kêu ca he went vĩ đại school.

13. Rarely does my brother read books.

14. Only by training harder can you become a famous singer.

15. No sooner had he come back home page kêu ca it started vĩ đại rain.

16. Not only does she sing but she also dances.

17. Not until Tim apologizes will I not agree.

18. Were they vĩ đại run rẩy out of tickets, we would go vĩ đại another theater.

19. On no tài khoản should the children go on their own.

20. So difficult that no student can tự the test.

21. Only after they had vĩ đại wait for 12 hours did their flight leave.

22. Not only is he talented but he is also active.

23. Only when I was over 18 years old could I drive a xế hộp.

24. No longer does he drink alcohol.

25. Never had I seen someone who drinks as much as you. 

26. Had I not lacked money, I wouldn’t have bought my house.

27. So many books that she didn’t know where vĩ đại put them.

28. Little does he understand about the conversation.

29. Should the leader come, let u know immediately.

30. Never will I forget you.

Bài 2:

1. A      2. C     3. A         4. B         5. B          6. B       7. C    8. A     9. B     10. C

Bài 3

1. Should the weather be good, we may hầm out. 

2. Were he not vĩ đại apologize vĩ đại u, I wouldn’t talk vĩ đại him anymore.

3. Were he vĩ đại get up early, he wouldn’t miss the bus.

4. Had he not watched TV, he would have had time for his homework.

5. Were I rich, I would buy a new house.

6. Were I over 18 years old, I would drive a xế hộp.

7. Should he play sports regularly, he will lose weight quickly.

8. Had he driven carefully, he wouldn’t have had an accident.

9. Should he have time, he will cook by himself.

10. Were John not sick, he would take part in the activity.

Bài 4

1. B       2. B      3. D      4. B       5. C       6. D       7. A     8. B        9. D          10. C

Xem thêm:

Bài tập luyện câu trần thuật quan trọng từ cơ bản đến nâng cao

Tổng hợp bài bác tập luyện về Be going vĩ đại sở hữu đáp án chi tiết

Bài tập luyện So sánh nhập giờ Anh từ cơ bản đến nâng cao

Vậy là bài học kinh nghiệm ngày thời điểm hôm nay vẫn kết đôn đốc, IELTS Vietop cảm ơn chúng ta vì thế vẫn sát cánh đồng hành nằm trong công ty chúng tôi. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức sung sướng. 

Xem thêm: cách khôi phục tin nhắn đã thu hồi trên messenger