bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16

Tiếng Anh Unit 16 lớp 3: Do you have any pets?

Mời chúng ta xem thêm Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? sở hữu đáp án vì thế Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên tại đây được xem là tư liệu hữu ích cho những thầy gia sư rời khỏi đề gần giống cho những em học viên ôn tập luyện, gia tăng thêm thắt những kỹ năng và kiến thức được học tập về kể từ vựng và ngữ pháp Bài 16 giờ đồng hồ Anh lớp 3 lịch trình mới mẻ.

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn phấn khởi lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm vận tải về.

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16

* Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 Do you have any pets?

EXERCISE 1: Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:

1. ………………………………. you lượt thích English? – Yes, I ………………………………. .

2. She ………………………………. a cát. Its name is Mimi.

3. ………………………………. Lan play football? – No, she ………………………………. not.

4. ………………………………. Mai and Hoa have any dolls? – Yes, they ………………………………. . They ………………………………. many beautiful dolls.

5. My house ………………………………. many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.

6. Mr. Tuan ………………………………. a dog.

7. I ………………………………. a parrot and a turtle.

8. Lan, Nga and Hoa ………………………………. many pictures.

9. ………………………………. they have any posters? – Yes, they ………………………………. .

10. ………………………………. he have any cats? – yes, he ………………………………. .

EXERCISE 2: Make questions using the following cues:

1. You/ have/ cat? – no/ 2/ dog.

………………………………………………………………………………

2. She/ have/ parrot? – yes/ 1.

………………………………………………………………………………..

3. Your grandmother/ have/ cat? – yes/ 3.

………………………………………………………………………………

4. You/ have/ goldfish? – no/ 5 / tortoise.

……………………………………………………………………………….

5. He/ have/ rabbit? – yes/ 6.

……………………………………………………………………………..

EXERCISE 3: Read and write:

Hi! My name is Nga. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is under the table. I also have many goldfishes. They are in the fish tank. They are very xinh tươi. I also have two parrots and five rabbits. They are in the garden.

1. Nga has ………………………………. of pets.

2. She has a ………………………………. . It is ………………………………. the table.

3. She has many ………………………………. . They are ………………………………. fish tank.

4. She also have ………………. and ……………………. . They are in the ………………………………. .

EXERCISE 4: Make questions using the following cues:

1. Where/ cats? – they/ in front of/ the TV.

……………………………………………………………………………………

2. Where/ dog? – it/ under/ the table.

……………………………………………………………………………………

3. Where/ parrot? – it/ in/ the cage.

……………………………………………………………………………………

4. Where / gold fish? – it/ in / the fish tank

………………………………………………………………………………….

5. Where/ rabbits? – they/ in/ the garden.

……………………………………………………………………………………

EXERCISE 5. Put the word in order. 

1. a/ Do/ have/ you/ cat/ ?/

_______________________

2. parrot/ Where/ the/ is/ ?/

_______________________

3. she/ have/ Does/ dogs/ any/ ?/

_______________________

4. has/ goldfish/ She/ two/ ./

_______________________

5. dogs/ my/ are/ Where/ ?/

_______________________

EXERCISE 6. Write the sentence.

Example: I’m Linda → I am Linda.

1. It’s my cát.

2. No, he doesn’t.

3. Where’s the rabbit?

4. They’re in the cage.

5. No, I don’t.

EXERCISE 7. Read and complete. 

Where; Where’s; she; doesn’t; do;

1. ____ you have any pets? – No, I don’t.

2. _____ my cat? – It’s on the bed.

3. Does Linda have any cats? – Yes, _____ does.

4. Does your brother have any pets? – No, he ________.

5. _______ are your goldfish? – They are in the fish tank.

Exercise 8: Read the following text and answer the following questions

Xem thêm: Top 5 mẫu giày Adidas trẻ em chính hãng được yêu thích nhất

My hamster

Hello everyone! My name is Anna. I am in class 3B. My favorite pet is a hamster. It lives in the cage. It is brown. I can run rẩy fast. It likes sleeping. I love it very much.

1. What is your name?

________________________________________

2. What is your favorite pet?

________________________________________

3. Where is your favorite pet?

________________________________________

4. What can it do?

________________________________________

5. Does it lượt thích running?

________________________________________

ĐÁP ÁN

EXERCISE 1: Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:

1 – Do ; do;

2 – has;

3 – Does – does;

4 – Do – vì thế – have;

5 – has;

6 – has;

7 – have;

8 – have;

9 – Do – do;

10 – Does – does;

EXERCISE 2: Make questions using the following cues:

1 – Do you have any cats? – No, I don’t. I have two dogs.

2 – Does she have any parrots? – Yes, she does. She has a parrot.

3 – Does your grandmother have any cats? – yes, she does. She has three cats.

4 – Do you have any goldfish? – No, I don’t. I have five tortoises.

5 – Does he have any rabbits? – Yes, he does. He has six goldfish.

EXERCISE 3: Read and write:

1. Nga has ……………..a lot……………….. of pets.

2. She has a …………………..dog………….. . It is ………………..under…………….. the table.

3. She has many ……………goldfishes…….. . They are ……………………in…………. fish tank.

4. She also have ……two parrots…… and …….five rabbits…….. . They are in the …….garden……..

EXERCISE 4: Make questions using the following cues:

1 – Where are the cats? – They are in front of the TV.

2 – Where is the dog? – It is under the table.

3 – Where is the parrot? – It is in the cage.

4 – Where is the goldfish? – It is in the fish tank.

5 – Where are the rabbits? – They are in the garden?

EXERCISE 5. Put the word in order.

1 – Do you have a cat?

2 – Where is the parrot?

3 – Does she have any dogs?

4 – She has two goldfish.

5 – Where are my dogs?

EXERCISE 6. Write the sentence.

1. It’s my cát.  → It is my cát.

2. No, he doesn’t. → No, he does not.

3. Where’s the rabbit? → Where is the rabbit?

4. They’re in the cage. → They are in the cage.

5. No, I don’t. → No, I vì thế not.

EXERCISE 7. Read and complete.

Where; Where’s; she; doesn’t; do;

1. __Do__ you have any pets? – No, I don’t.

2. __Where’s___ my cat? – It’s on the bed.

3. Does Linda have any cats? – Yes, __she___ does.

4. Does your brother have any pets? – No, he ____doesn’t____.

5. ___Where____ are your goldfish? – They are in the fish tank.

Exercise 8: Read the following text and answer the following questions

1. My name is Anna

2. My favorite pet is hamster

3. It lives in the cage

4. It can run rẩy fast

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

5. No, it doesn’t

Bên cạnh group Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3, mời mọc quý thầy cô, bậc cha mẹ nhập cuộc group học tập tập:Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học tập – điểm cung ứng thật nhiều tư liệu ôn tập luyện giờ đồng hồ Anh miễn phí giành riêng cho học viên tè học tập (7 – 11 tuổi).

Như vậy, Tip.edu.vn vẫn ra mắt cho tới những em Bài tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 1). Trong khi, những em học viên rất có thể xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn tập luyện được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn nhằm học tập chất lượng môn giờ đồng hồ Anh rộng lớn như: Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 3, Đề thi đua học tập kì 1 lớp 3, Đề thi đua học tập kì 2 lớp 3, Đề thi đua thân thuộc kì 2 lớp 3…

Rate this post