bai tap tieng anh lop 9 unit 4

Tiếng Anh 9 nâng cao

Ôn luyện ngữ pháp sâu xa và Bài tập dượt giờ đồng hồ anh 9 là tư liệu Tiếng Anh lớp 9 nâng lên chung những thầy cô cũng tựa như những vị cha mẹ, những em học viên lớp 9 ôn tập dượt gia tăng lại những kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập một cơ hội hiệu suất cao, tự động đánh giá và Đánh Giá năng lượng bạn dạng thân thiết. Cùng vieca.org.vn chuẩn bị thiệt đảm bảo chất lượng kiến thức và kỹ năng và tài năng nhằm hoàn thiện đảm bảo chất lượng những kỳ thi đua cần thiết chuẩn bị tới!

Bạn đang xem: bai tap tieng anh lop 9 unit 4

UNIT 4_ LIFE IN THE PAST 

A. VOCABULARY

Unit 4 Life in the past

B. GRAMMAR

I ÔN TẬP THÓI QUEN TRONG QUÁ KHỨ VỚI “USED TO”

Cách dùng

“Used to” được dùng để làm mô tả nhũng thói quen thuộc, hành vi hoặc hiện trạng tiếp tục xẩy ra thông thường xuyên nhập quá khứ và tiếp tục kết thúc giục, không hề ở thời điểm hiện tại.

Cấu trúc

(+)S + used to lớn + V…

(-) S + didn’t use to lớn + V…

(?) Did + S + use to lớn + V…?

Ví dụ

– I used to lớn listen to lớn the radio. (Ngày trước tôi thông thường nghe đài.)

-They used to lớn go swimming together.(Ngày trước bọn họ thông thường cút bơi lội bên cạnh nhau.)

-He didn’t use to lớn play marbles. (Ngày trước anh ấy ko nghịch ngợm bi.)

-Did you use to lớn ride a buffalo? (Ngày trước chúng ta đưa đi cưỡi trâu không?)

II BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

      Bài 1:  Hoàn trở nên những câu sau với cấu hình “used to” và động kể từ nhập ngoặc.

1.Do you know what (Jim/ do) ___________________ before he retired?

2. ___________________ (Mary/be) a successful businesswoman before she went bankrupt?

3. My family (not/travel) ___________________ during summer vacation but now we really enjoy it.

4. I wonder what (people/ do) _______________ to lớn celebrate the Harvest Festival in the past?

5. As a kid, Josh (have) _________________ his grandfather pick him up from primary school.

6. This boy band (be) ___________________ popular before they disbanded.

7. When my grandmother was young, she (set off) ________________ for a foreign country almost every summer.

8. My mother says that she (not cope) ___________________ with much work stress five years ago.

9. the past, people in my village (raise) ________________ poultry or castle to lớn earn a living.

10. I can’t believe my father (be) __________________ considered a bad boy before he married my mother.

11. Who ___________________ (you/ confide) in when you was at your teenage?

12. They (not use) ___________________ folk and knife when they first moved to lớn America.

13. Jim (not like) ___________________ bầm much when we were at school but now he is my husband.

14. My father (work) __________________ very far from trang chính before he found his current job.

15. Those men (suffer) ________________ a lot before they finally succeeded in their business.

      Bài 2: Dựa nhập những vấn đề mang lại sẵn nhằm ghi chép những câu mô tả những vấn đề nhập quá khứ tuy nhiên lúc này không hề thực hiện nữa.

1.I saw many buffaloes in my hometown but I can’t see many of them now.

     => I used to lớn see many buffaloes in my hometown.

2. is was only a small company with several years of low profit but now it has changed a lot.

    =>_____________________________________________________

3. Men were the breadwinner of the family and women depended greatly on men.

    =>_____________________________________________________

4. My sister admitted that she lied sometimes in the past but now she didn’t.

    =>_____________________________________________________

5. Jim asked bầm what I preferred to lớn bởi as a child that I no longer did now.

    =>_____________________________________________________

6. Who took care of you when you were a toddler?

    =>_____________________________________________________

7. Jim wasn’t interested in reading books when he was small but now he’s really into it.

    =>_____________________________________________________

8. I got all the attention from my parents before my little brother was born.

    =>_____________________________________________________

9. Bungalows were very popular 6 years ago.

    =>_____________________________________________________

      Bài 3: Hoàn trở nên những câu sau với cấu hình “used to” và những động kể từ mang lại sẵn.

look

eat

own

earn

work

be

play

live

1.My whole family _______________ on my father’s salary but now both of my parents work to lớn tư vấn our family.

2. My brother _______________ after bầm when my parents were at work.

3. In the past, women _______________ expected to lớn stay trang chính, bởi household chores and farming instead of getting higher education.

4. Those farmers _______________ hard but _______________ little money before they were instructed to lớn apply technologies in their farming.

5. We (not) _______________ out when but now we often bởi because we are sometimes too busy to lớn prepare a meal.

6. Women (not) _______________ an important role in the political field in the past 50 years.

7. My uncle _______________ a sheep farm before he sold it to lớn move to lớn the thành phố.

II CÂU ĐIỀU ƯỚC CHO HIỆN TẠI (WISHES FOR THE PRESENT)

 

Trường hợp ý 1

Trường hợp ý 2

Cách dùng

Diễn miêu tả một sự ko ưng ý, ko vừa lòng với 1 yếu tố hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại và ý muốn yếu tố hoàn cảnh cơ xẩy ra theo gót khunh hướng không giống cút ở thời điểm hiện tại và sau này.

Diễn miêu tả điều ước cho 1 vấn đề tao ước muốn nó xẩy ra ngay lập tức bên trên thời gian rằng.

Cấu trúc

Iwish + S + V-ed (Quá khứ đơn)

Hoặc I wish + could + V

Iwish + S + was/were + V-ing

(Quá khứ tiếp diễn)

Ví dụ

– I wish I knew more about European history. (= but I don’t know much about European history.)

– I wish I could drive really fast. (= but I can’t drive fast.)

(Dùng “wish + could + V” nhằm nói đến việc người rằng ý muốn đem kỹ năng làm cái gi tuy nhiên thực tiễn bọn họ không tồn tại kỹ năng thực hiện)

-My son wishes he were studying Marketing instead of Hospitality.

Chú ý

Có thể dùng were đối với toàn bộ những ngôi nhập mệnh đề wish.

 

 

>> Tải về tệp tin pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Answer Unit 4 Life in the past – Ngữ pháp sâu xa Tiếng Anh 9 bên trên trên đây.

Unit 4 Life in the past – Ngữ pháp sâu xa Tiếng Anh 9 (phần 2) tại trên đây.

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến tết

Xem thêm: dung dịch vệ sinh phụ nữ tốt nhất