bài tập về enough có đáp án

“Tôi tiếp tục ăn uống nhiều no rồi” trong giờ Anh rằng như vậy nào? Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ về tức thì cho tới cấu tạo enough để thao diễn miêu tả “full enough” đúng không? Cấu trúc enough là một cấu tạo khá phổ cập và dễ dàng dùng nhập giờ Anh. Bài ghi chép này tiếp tục ôn lại mang đến chúng ta cấu tạo của enough các bài bác tập dượt cấu tạo enough kèm theo.

Cách dùng cấu tạo enough

Bạn đang xem: bài tập về enough có đáp án

Enough trong giờ Anh Tức là “đủ”, được dùng nhập câu nhằm chỉ con số hoặc độ cao thấp của một sự vật này cơ đem vừa phải ko, đem đầy đủ ko.

E.g.: She has enough money vĩ đại buy a siêu xe. (Cô ấy đem đầy đủ chi phí để sở hữ một cái dù tô).

bài tập dượt cấu tạo enough

Enough đứng sau tính kể từ (Adjectives) và trạng kể từ (Adverbs)

Cấu trúc: 

tính kể từ / trạng kể từ + enough 

E.g.:

 • Jenny is mature enough vĩ đại decide where we should go or not. (Jenny đầy đủ trưởng thành và cứng cáp nhằm ra quyết định tất cả chúng ta nên chuồn hoặc không).
 • The speaker is not loud enough. (Cái loa phân phát ko đầy đủ to).

Enough đứng trước danh từ

Cấu trúc: 

enough + danh từ 

E.g.: 

 • We have enough force vĩ đại pull that gate. (Chúng tớ đem đầy đủ lực nhằm kéo dòng sản phẩm cổng đó).
 • I have enough meat vĩ đại make dumplings for dinner. (Tớ đem đầy đủ thịt nhằm thực hiện bánh bao mang đến bữa tối).

*Lưu ý: Chúng tớ nên dùng “enough of” khi theo đuổi sau là 1 đại kể từ chiếm hữu.

E.g.: Not enough of my friends are coming vĩ đại the cinema. (Bạn tôi ko cho tới rạp chiếu phim đủ). 

Cấu trúc enough dùng nhập mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Mệnh đề chỉ thành phẩm là những mệnh đề xẻ nghĩa mang đến mệnh đề chủ yếu bằng phương pháp xác lập thành phẩm.

Cấu trúc:

S + V + adj/adv + enough + (for somebody) + vĩ đại + V (nguyên mẫu)
S + V + enough + noun + (for somebody) + vĩ đại + V (nguyên mẫu)

E.g.: 

 • He is high enough vĩ đại reach the bookshelf. (Anh ấy đầy đủ cao nhằm với cho tới giá bán sách).
 • John didn’t study hard enough vĩ đại pass the exam. (John ko học tập đầy đủ siêng nhằm vượt lên kỳ thi).

Xem thêm:

 • Thì lúc này đơn
 • Thì quá khứ đơn
 • Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập dượt cấu tạo enough

Bài tập 

1. Hoàn trở thành câu với dạng đích thị của cấu tạo “enough”.

1. John is 175cms tall. The shelf is 2 meters high. (tall)

John isn’t ……………………………………………………….

2. I’ve got 80 euros. The chair costs 100 euros. (money)

I haven’t got ……………………………………………………….

3. You need vĩ đại be very intelligent vĩ đại bởi this job. Steve isn’t very intelligent. (intelligent)

Steve isn’t ……………………………………………………….

4. I lượt thích the water vĩ đại be very warm when I go swimming. (warm)

Today the water isn’t……………………………………………………….

5. You need 250 grams of sugar vĩ đại make this cake. I’ve only got 100 grammes. (sugar)

I haven’t got ……………………………………………………….

 1. You need vĩ đại swim fast vĩ đại win races. You can’t swim very fast. (fast)

You can’t swim ……………………………………………………….

 1. I’m really busy today. I can’t go vĩ đại the cinema. (time)

I don’t have  vĩ đại go vĩ đại the cinema.……………………………………………………….

 1. This village won’t win the World Heritage award. It’s too dirty. (clean)

This village isn’t ……………………………………………………….

2. Hoàn trở thành câu với đáp án đích thị.

1. I didn’t lập cập ………………….. vĩ đại catch the bus.

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

 1. enough fast
 2. fast enough

2. She is ………………….. vĩ đại know better.

 1. old enough
 2. enough old

3. We have bought …………………..

 1. milk enough
 2. enough milk

4. She was ………………… vĩ đại lock the siêu xe.

 1. enough prudent
 2. prudent enough

5. He was ………………… vĩ đại trust her.

 1. stupid enough
 2. enough stupid

6. Is it ………………… for you?

 1. enough warm
 2. warm enough

7. Have we got ………………… for buying the tickets?

 1. money enough
 2. enough money

8. Many tablet computers are ………………….. vĩ đại put in your pocket.

 1. enough small
 2. small enough

9. We haven’t got ………………….

 1. chairs enough
 2. enough chairs

10. We haven’t got …………………. paint.

 1. enough blue
 2. blue enough

3. Chọn một trong mỗi cụm kể từ chứa chấp “enough” kể từ bảng tiếp sau đây nhằm hoàn thành xong câu.

big enoughclean enoughenough timeconvincingly enough well enoughenough experiencetall enoughwarm enoughenough peopleenough money

1. I don’t think we have …………to go vĩ đại the cinema now. It’s nearly 9pm.

2. They didn’t want bủ in the police because I wasn’t ………… 

3. If you can lend bủ £5, I will have …………to buy the CD.

4. I know I don’t have ………… for the job so sánh I won’t waste my time going for an interview.

5. If ………… sign this petition, we can prevent them building the new road across that forest.

6. She lost the match simply because she didn’t play …………

7. Even if you use a greenhouse, it will never be ………… vĩ đại grow bananas in this climate.

8. The young girl limped ………… vĩ đại make her parents believe that she couldn’t go vĩ đại school.

9. This theater isn’t ………… for the play vĩ đại be performed here. We will need at least another 100 seats.

10. Clean this room again Mary. It’s not ………… for khách sạn guests vĩ đại use.

4. Nối những câu đơn trở thành câu ghép tiếp sau đây dùng cấu tạo enough.

 1. She’s not old. She can’t get married yet.
 2. This coat isn’t strong. I can’t wear it in winter.
 3. That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.
 4. Are you very tall? Can you reach the top shelf?
 5. It’s not warm today. We can’t go outside.
 6. I’m not strong. I can’t lift this box.
 7. Tom doesn’t have money. He can’t pay his bills.
 8. This bed isn’t wide. Two people can’t sleep in the bed.
 9. The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.
 10. He wasn’t experienced. He can’t bởi that job.

Đáp án:

1.

 1. tall enough
 2. enough money
 3. intelligent enough
 4. warm enough
 5. enough sugar
 6. fast enough
 7. enough time
 8. clean enough

2. 

 1. I didn’t lập cập fast enough vĩ đại catch the bus.
 2. She is old enough vĩ đại know better.
 3. We have bought enough milk.
 4. She was prudent enough vĩ đại lock the siêu xe.
 5. He was stupid enough vĩ đại trust her.
 6. Is it warm enough for you?
 7. Have we got enough money for buying the tickets?
 8. Many tablet computers are small enough vĩ đại fit in your pocket.
 9. We haven’t got enough chairs.
 10. We haven’t got enough xanh rớt paint.

3. 

 1. enough time
 2. tall enough
 3. enough money
 4. enough experience
 5. enough people
 6. well enough
 7. warm enough
 8. convincing enough
 9. big enough
 10. clean enough

4. 

 1. She is not old enough vĩ đại get married.
 2. This coat isn’t strong enough vĩ đại wear in winter.
 3. That chair isn’t strong enough for us vĩ đại stand on.
 4. Are you tall enough vĩ đại reach the top shelf?
 5. It is not warm enough for us vĩ đại go outside.
 6. I am not strong enough vĩ đại lift this box.
 7. Tom doesn’t have enough money vĩ đại pay his bills.
 8. This bed is not wide enough for two people vĩ đại sleep in.
 9. The water wasn’t clean enough for us vĩ đại swim.
 10. He wasn’t experienced enough vĩ đại bởi that job.

Trên đấy là tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài tập dượt về cấu tạo enough. Hãy rèn luyện dùng thiệt nhiều nhằm vận dụng cấu tạo này nhập nội dung bài viết hoặc nhập tiếp xúc. Vietop chúc chúng ta thành công xuất sắc và đừng quên theo đuổi dõi những bài ra mắt ngữ pháp tiếng Anh để học tập mỗi ngày nhé!

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi