bảng tính thuế thu nhập cá nhân


Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2023 mới mẻ nhất; Cách tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí lương lậu chi phí công theo gót quý, cả năm; Cách tính thuế TNCN theo gót lũy tiến thủ hoặc toàn phần.

Căn cứ theo gót Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, Công văn 2546/TCT-DNNCN, Nghị lăm le 126/2020/NĐ-CP, Thông tư 80/2021/TT-BTC tiên tiến nhất hiện tại hành:

Bạn đang xem: bảng tính thuế thu nhập cá nhân

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Lưu ý 1: Bài ghi chép này Kế toán Thiên Ưng hướng dẫn tính thuế TNCN kể từ tiền lương, tiền công của người làm việc nhé.

Lưu ý 2: Các chúng ta cần xác lập được người làm việc là cá thể cư trú hoặc Không cư trú (rất quan lại trọng) -> Xem thêm: Cách xác lập cá thể trú ngụ ko cư trú
    - Nếu là cá thể trú ngụ -> Tính thuế TNCN theo gót 2 tình huống bên dưới (Lưu ý 3)
    - Nếu là cá thể Không trú ngụ -> Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập chịu đựng thuế x 20%

Lưu ý 3: Xác lăm le được loại phù hợp động lao động: Hợp đồng làm việc dài hạn (từ 3 mon trở lên) hoặc là những loại phù hợp đồng khác (như: phù hợp đồng làm việc bên dưới 3 mon, thời vụ, hiệp tác viên, khoán việc, demo việc, công ty cá thể ...)
    - Nếu là phù hợp đồng làm việc kể từ 3 mon trở lên trên (dài hạn) -> Tính thuế TNCN theo gót biểu
lũy tiến từng phần
    - Nếu là những loại phù hợp đồng khác 

(như: phù hợp đồng làm việc bên dưới 3 mon, thời vụ, hiệp tác viên, khoán việc, demo việc, công ty cá thể ...) -> Tính thuế TNCN theo gót biểu toàn phần.

==> Chi tiết ví dụ từng tình huống như sau:

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

A. Cách tính thuế TNCN so với lao động trú ngụ, ký phù hợp đồng lao động từ 3 mon trở lên trên (dài hạn):

- Căn cứ nhằm tính thuế TNCN đối với thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công là: Thu nhập tính thuế và thuế suất.

- Thuế thu nhập cá nhân so với thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công là tổng số thuế

tính theo gót từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo gót từng bậc thu nhập = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất ứng của bậc thu nhập cơ. (hay còn gọi là tính theo gót biểu lũy tiến thủ từng phần)

- Các tình huống tính thuế TNCN theo gót biểu lũy tiến thủ từng phần gồm: Hợp đồng làm việc kể từ 3 mon trở lên (kể cả tình huống ký phù hợp đồng kể từ 3 mon trở lên trên bên trên nhiều nơi, những cá thể ký phù hợp đồng kể từ 3 mon trở lên trên tuy nhiên ngủ việc trước khi kết thúc giục phù hợp đồng lao động)

- Thời điểm tính thuế TNCN

thời điểm chi trả.
    VD: Trả lương lậu mon 12/2022 vào trong ngày 5/1/2023 => Thì tính thuế TNCN vô mon 1/2/2023 và Quyết toán thuế TNCN năm 2023.

-----------------------------------------------------------------
 

Công thức tính thuế thu nhập cá thể cần nộp:

Thuế TNCN cần nộp    =  Thu nhập tính thuế  X  Thuế suất

I. Thu nhập tính thuế được xác lập như sau:

Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu đựng thuế  -  Các khoản rời trừ

1. Thu nhập chịu đựng thuế được xác lập như sau:

Thu nhập chịu đựng thuế    =   Tổng thu nhập   -   Các khoản được miễn thuế

 -----------------------------------------------------------------------
 

  1.1) Tổng thu nhập được xác lập như sau:

- Là tổng những khoản thu nhập gồm những: Tiền lương lậu, chi phí công, chi phí thù địch lao và những khoản thu nhập không giống đem đặc điểm chi phí lương lậu, chi phí công nhưng mà người nộp thuế cảm nhận được vô kỳ (bao bao gồm cả những khoản phụ cấp cho, trợ cấp cho...)

   1.2) Các khoản được miễn thuế (Các khoản ko tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN):

a) Tiền ăn thân mật ca, ăn trưa:

"Khoản chi phí ăn thân mật ca, ăn trưa bởi người tiêu dùng làm việc tổ chức triển khai bữa tiệc thân mật, ăn trưa ca cho tất cả những người làm việc bên dưới những mẫu mã như thẳng nấu bếp, mua sắm suất ăn, cấp cho phiếu ăn.

- Trường phù hợp người tiêu dùng làm việc ko tổ chức triển khai bữa tiệc thân mật ca, ăn trưa nhưng mà chi chi phí cho tất cả những người làm việc thì ko tính vô thu nhập chịu đựng thuế của cá thể nếu như nút chi phù phù hợp với chỉ dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường phù hợp nút chi cao hơn nữa nút chỉ dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt quá ngưỡng cần tính vô thu nhập chịu đựng thuế của cá thể."

Nghĩa là:
- Nếu Doanh nghiệp 
tổ chức bữa tiệc thân mật, ăn trưa ca cho tất cả những người làm việc bên dưới những mẫu mã như thẳng nấu bếp, mua sắm suất ăn, cấp cho phiếu ăn. -> Không tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN.
- Nếu Doanh Nghiệp
chi tiền cho tất cả những người lao động: -> thì Không tính vô thu nhập chịu đựng thuế nút chi phù phù hợp với quy lăm le của Sở LĐTBXH (nếu chi vượt quá ngưỡng thì tính vô thu nhập chịu đựng thuế)
    -> Hiện bên trên quy lăm le là:
Không vượt lên vượt 730.000đ/tháng

Ví dụ 1: Công ty Kế toán Thiên Ưng chi chi phí phụ cấp cho chi phí ăn trưa mang đến nhân viên cấp dưới A là 750.000 đ/tháng.
- Thì nhân viên cấp dưới A được miễn tối nhiều là = 730.000; Phần còn lại: (750.00 - 730.000 = trăng tròn.000 tiếp tục tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN của nhân viên cấp dưới A).

Ví dụ 2: Công ty chi phụ cấp cho ăn ca mang đến nhân viên cấp dưới B là 550.000 đ/tháng thì được miễn toàn cỗ = 550.000.

--------------------------------------------------------
 

b) Mức khoán chi văn chống phẩm, công tác làm việc phí, điện thoại cảm ứng, trang phục:

"Phần khoán chi văn chống phẩm, công tác làm việc phí, điện thoại cảm ứng, âu phục,... cao hơn nút quy lăm le hiện tại hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vô thu nhập chịu đựng thuế so với một vài tình huống như sau:
     Đối với những người làm việc thao tác làm việc trong những tổ chức triển khai sale, những văn chống đại diện: mức khoán chi áp dụng phù phù hợp với nút xác lập thu nhập chịu đựng thuế thu nhập doanh nghiệp theo những văn bạn dạng chỉ dẫn thực hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Đối với những người làm việc thao tác làm việc trong những tổ chức triển khai quốc tế, những văn chống đại diện thay mặt của tổ chức triển khai nước ngoài: nút khoán chi triển khai theo gót quy lăm le của Tổ chức quốc tế, văn chống đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế."

Nghĩa là:
- Người làm việc thao tác làm việc trong những Doanh nghiệp thì nút khoán chi vận dụng theo gót Luật thuế TNDN.
-> Hiện bên trên thì Luật thuế TNDN quy lăm le
cụ thể như sau:

+)

Tiền trang phục:
"Phần chi âu phục vì thế bảo vật cho tất cả những người làm việc không tồn tại hóa đơn, hội chứng kể từ. Phần chi âu phục vì thế chi phí cho tất cả những người làm việc vượt lên vượt 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
    Trường phù hợp công ty đem chi âu phục cả vì thế chi phí và bảo vật cho tất cả những người làm việc nhằm được xem vô ngân sách được trừ thì nút chi tối nhiều so với chi vì thế chi phí ko vượt lên vượt 05 (năm) triệu đồng/người/năm, vì thế bảo vật cần đem hóa đơn, hội chứng kể từ."

Nghĩa là:
- Nếu Doanh Nghiệp chi vì thế chi phí thì ko vượt lên vượt 5.000.000đ/năm. (nếu vượt lên thì tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN)
- Nếu Doanh Nghiệp chi vì thế bảo vật (mua ăn mặc quần áo về vạc mang đến nhân viên cấp dưới ...) thì ko tính vô thu vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN.
- Nếu chi vì thế cả bảo vật và Tiền: Thì cũng vận dụng như bên trên (Phần chi vì thế chi phí không thực sự 5tr/năm; Phần chi vì thế bảo vật được miễn thuế TNCN)

Ví dụ: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng chi chi phí phụ cấp cho âu phục mang đến nhân viên cấp dưới A là 4.500.000/năm/người thì sẽ không còn tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN toàn cỗ.
  - Nếu chi 5.500.000/năm/người thì được miễn 5.000.000/năm/người, còn (5.500.000 - 5.000.000 = 500.000 tiếp tục tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN).
  - Nếu công ty lớn chi vì thế bảo vật (Mua ăn mặc quần áo... về mang đến nhân viên) thì sẽ không còn tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN của nhân viên cấp dưới.

+) Tiền năng lượng điện thoại, Công tác phí:
- Hiện bên trên vô văn bạn dạng về luật thuế TNDN chưa tồn tại quy lăm le nút chi cụ thể: -> Chỉ quy lăm le phải 
ghi rõ rệt Điều khiếu nại hưởngMức hưởng bên trên 1 trong những làm hồ sơ như: Hợp đồng làm việc, quy định lương lậu lưởng ...(Nếu chi cao hơn nữa nút quy lăm le vô này sẽ chịu đựng thuế TNCN).

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

c) Tiền mướn ngôi nhà trả thay ko vượt lên vượt 15% tổng thu nhập chịu đựng thuế (chưa bao hàm chi phí mướn ngôi nhà, điện và nước và công ty kèm cặp theo):

"Khoản chi phí mướn ngôi nhà, điện và nước và những công ty tất nhiên (nếu có) so với nhà tại bởi đơn vị chức năng dùng làm việc trả hộ tính vô thu nhập chịu đựng thuế theo số thực tiễn trả hộ tuy nhiên không vượt lên vượt 15% tổng thu nhập chịu đựng thuế đột biến (chưa bao hàm chi phí mướn ngôi nhà, điện và nước và công ty tất nhiên (nếu có)) bên trên đơn vị chức năng ko phân biệt điểm trả thu nhập.

- Các khoản phụ cấp cho, trợ cấp cho ko tính vô thu nhập chịu đựng thuế được tổ hợp bên trên Danh mục tổ hợp những khoản phụ cấp cho, trợ cấp bởi ban ngành tổ quốc đem thẩm quyền phát hành thực hiện hạ tầng xác lập thu nhập chịu đựng thuế TNCN kể từ chi phí lương lậu, chi phí công, phát hành bên trên công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng viên Thuế."

Ví dụ: Nhân viên A đem tổng thu nhập chịu đựng thuế là 10.000.000 (chưa bao hàm chi phí mướn nhà) và công ty lớn tương hỗ trả thay chi phí mướn ngôi nhà 5.000.000/tháng.
-> 15% Tổng thu nhập chịu đựng thuế: = 15% x 10.000.000 = 1.500.000
 => Như vậy tiếp tục tính vô thu nhập chịu đựng thuế tối nhiều là: = 1.500.000
- Số còn sót lại = 5.000.000 - 1.500.000 = 3.500.000 (Không tính vô thu nhập chịu đựng thuế TNCN)

--------------------------------------------------------
 

d) Tiền thực hiện tăng giờ vào trong ngày ngủ, lễ, thao tác làm việc đêm hôm được trả cao hơn:

"Thu nhập kể từ phần chi phí lương lậu, chi phí công thao tác làm việc đêm hôm, thực hiện tăng giờ được trả cao hơn nữa đối với chi phí lương lậu, chi phí công thao tác làm việc buổi ngày, thao tác làm việc vô giờ theo gót quy lăm le của Sở luật Lao động. Cụ thể như sau:
    Phần chi phí lương lậu, chi phí công trả cao hơn nữa bởi cần thao tác làm việc đêm hôm, thực hiện tăng giờ được miễn thuế địa thế căn cứ vô chi phí lương lậu, chi phí công thực trả bởi cần thực hiện tối, tăng giờ trừ (-) cút nút chi phí lương lậu, chi phí công tính theo gót ngày thao tác làm việc thông thường.

Ví dụ: Ông A đem nút lương lậu trả theo gót ngày thao tác làm việc thông thường theo gót quy lăm le của Sở luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.
- Trường phù hợp ông A thực hiện tăng giờ vào trong ngày thông thường, được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

= 60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường phù hợp ông A thực hiện tăng giờ vào trong ngày ngủ hoặc ngày nghỉ lễ, được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

= 80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

- Doanh nghiệp trả thu nhập phải tạo bảng kê phản ánh rõ rệt thời hạn thực hiện tối, thực hiện tăng giờ, khoản chi phí lương lậu trả tăng bởi thực hiện tối, thực hiện tăng giờ vẫn trả cho tất cả những người làm việc. Bảng kê này được lưu bên trên đơn vị chức năng trả thu nhập và xuất trình Khi đem đòi hỏi của ban ngành thuế."

-----------------------------------------------------------

e) Khoản chi phí đám hiếu, hỉ:

"

Khoản chi phí cảm nhận được bởi tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thângia đình người lao động theo gót quy lăm le cộng đồng của tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập và phù phù hợp với nút xác lập thu nhập chịu đựng thuế thu nhập công ty theo gót những văn bạn dạng chỉ dẫn thực hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”

-> Theo Luật thuế TNDN quy lăm le thì: Tổng số chi đem đặc điểm phúc lợi nêu bên trên không vượt lên 01 mon lương lậu trung bình thực tiễn thực hiện tại vô năm tính thuế của công ty.

Chú ý: Tất cả những khoản phụ cấp cho nếu như bên trên cần được quy lăm le rõ: ĐIỀU KIỆN HƯỞNG VÀ MỨC HƯỞNG vô quy định của công ty lớn hoặc phù hợp đồng làm việc nhé.

 ------------------------------------------------------------------

f) Tiền mua sắm bảo đảm sức mạnh, bảo đảm tử kỳ ...

Khoản chi phí bởi người tiêu dùng làm việc mua sắm bảo đảm nhân lâu, bảo đảm ko đề xuất không giống có thu thập về phí bảo hiểm; mua sắm bảo đảm hưu trí tự động nguyện hoặc góp sức Quỹ hưu trí tự động nguyện cho tất cả những người làm việc. -> Phải chị thuế TNCN.

- Trường phù hợp người tiêu dùng làm việc mua sắm cho tất cả những người làm việc thành phầm bảo đảm ko đề xuất và không đem thu thập về phí bảo đảm (kể cả tình huống mua sắm bảo đảm của những công ty bảo đảm ko xây dựng và sinh hoạt theo gót pháp lý VN được phép tắc chào bán bảo đảm bên trên Việt Nam) thì khoản chi phí phí mua sắm thành phầm bảo đảm này không tính vô thu nhập chịu đựng thuế thu nhập cá thể của người làm việc.
    chỉ hiểm ko đề xuất và không tồn tại thu thập về phí bảo đảm bao gồm những thành phầm bảo đảm như: bảo hiểm mức độ khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao hàm thành phầm bảo đảm tử kỳ đem trả phí), ... nhưng mà người nhập cuộc bảo đảm không sở hữu và nhận được chi phí phí thu thập từ các việc nhập cuộc bảo đảm, ngoài khoản chi phí bảo đảm hoặc bồi thông thường theo gót văn bản bên trên phù hợp đồng bảo đảm bởi công ty bảo đảm trả.

----------------------------------------------------------------------------
 

g) Tiền mua sắm vé máy cất cánh khứ hồi cho tất cả những người quốc tế về nước 1 lần/1 năm:

"Khoản chi phí mua sắm vé máy cất cánh khứ hồi bởi người tiêu dùng làm việc trả hộ (hoặc thanh toán) cho tất cả những người làm việc là kẻ quốc tế thao tác làm việc bên trên VN, người làm việc là kẻ VN thao tác làm việc ở quốc tế về phép tắc mỗi năm một lần.
    Căn cứ xác lập khoản chi phí mua sắm vé máy cất cánh là phù hợp đồng làm việc và khoản chi phí giao dịch thanh toán vé máy cất cánh kể từ VN cho tới vương quốc người quốc tế đem quốc tịch hoặc vương quốc điểm mái ấm gia đình người quốc tế sinh sinh sống và ngược lại; khoản chi phí giao dịch thanh toán vé máy cất cánh kể từ vương quốc điểm người VN đang được thao tác làm việc về VN và ngược lại."

----------------------------------------------------------------------------

h) Một số khoản miễn thuế không giống như:
 

- Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sảnh gôn, sảnh tennis, thẻ sinh hoạt câu lạc cỗ văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ, thể thao thể thao...) -> Nếu thẻ được sử dụng chung, ko ghi thương hiệu cá thể hoặc group cá thể dùng thì ko tính vô thu nhập chịu đựng thuế.
- Khoản chi công ty không giống đáp ứng mang đến cá thể vô sinh hoạt che chở mức độ khoẻ, vui vẻ đùa, vui chơi thẩm mỹ và làm đẹp... -> Nếu nội dung chi trả phí công ty không ghi thương hiệu cá nhân thừa kế nhưng mà chi chung mang đến tập dượt thể người làm việc thì ko tính vô thu nhập chịu đựng thuế.

- Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo và giảng dạy nâng lên trình độ chuyên môn, tay nghề cho tất cả những người làm việc phù phù hợp với việc làm trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của những người làm việc hoặc theo gót plan của đơn vị chức năng dùng làm việc thì ko tính vô thu nhập của những người làm việc.

- Khoản tương hỗ của người tiêu dùng làm việc mang đến việc khám chữa trị dịch hiểm nghèo mang đến bạn dạng thân mật người làm việc và thân mật nhân của những người làm việc.

 
-----------------------------------------------------------------------------

2. Các khoản rời trừ bao gồm:
 
a, Giảm trừ gia cảnh:

    - Đối với những người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.
    - Đối với từng người dựa vào là 
4,4 triệu đồng/tháng.(Phải ĐK và được cấp cho MST người dựa vào rời trừ gia cảnh).

b, Các khoản bảo đảm bắt buộc:
- Năm 2023 tỷ trọng trích những khoản BH vô lương lậu của những người làm việc như sau:
    BHXH (
8 %)
    BHYT(
1,5 %)
    BHTN (
1 %)

c, Các khoản góp sức kể từ thiện , nhân đạo, khuyến học tập.


- Như: Đóng hùn kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập...
-> Tài liệu nhằm minh chứng góp sức hội chứng kể từ thu hợp lí của tổ chức triển khai, hạ tầng được xây dựng hợp lí.

-----------------------------------------------------------------------
 

II. Thuế suất thuế TNCN:

- Thuế suất thuế thu nhập cá thể so với thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công được vận dụng theo gót Biểu thuế lũy tiến thủ từng phần, ví dụ như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 cho tới 120 Trên 5 cho tới 10 10
3 Trên 120 cho tới 216 Trên 10 cho tới 18 15
4 Trên 216 cho tới 384 Trên 18 cho tới 32 20
5 Trên 384 cho tới 624 Trên 32 cho tới 52 25
6 Trên 624 cho tới 960 Trên 52 cho tới 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Xem thêm: các bài văn nghị luận xã hội

- Cách tính thuế TNCN là tổng số thuế tính theo gót từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo gót từng bậc thu nhập =  thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất ứng của bậc thu nhập cơ.

=> Để thuận tiện mang đến việc tính toán, rất có thể vận dụng cách thức tính

rút gọn theo gót phụ lục số 01/PL-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau.

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế cần nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ cho tới 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ cho tới 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT bên trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ cho tới 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT bên trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ cho tới 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ cho tới 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT bên trên 52 trđ 30 % TNTT - 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT bên trên 80 tr 35% TNTT - 9,85 trđ

 ---------------------------------------------------------------------------
 

Sau phía trên Công ty kế toán Thiên Ưng nài lấy 1 ví dụ nhằm chúng ta tưởng tượng rõ rệt rộng lớn về phong thái tính thuế TNCN: 

Ví dụ: Ông Mạnh thao tác làm việc bên trên Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng (hợp đồng lao động dài hạn). Tháng 1/2023 ông được trao những khoản thu nhập như sau:
  - Lương chính theo gót tháng: 19.000.000
  - Tiền phụ cấp ăn trưa: 600.000
  - Tiền thưởng lương lậu tháng 13 năm 2022: 6.000.000
  - Tiền phụ cấp xăng xe: 1.000.000
  - Các khoản BH phải nộp: 19.000.000 x (8% + 1,5% + 1%) = 1.995.000
  - Đăng ký người phụ thuộc 1 người con cái.

Cách tính thuế TNCN cần nộp mon 1/2023 của Ông Mạnh như sau:

 
1. Tính thu nhập chịu đựng thuế của Ông Mạnh:

Thu nhập chịu đựng thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế:

- Tổng thu nhập = 19.000.000 + 600.000 + 6.000.000 + một triệu = 26.600.000
- Các khoản được miễn = (Phụ cấp cho ăn trưa) = 600.000
=> Tính thu nhập chịu đựng thuế = 26.600.000 - 600.000 =
26.000.000

2. Tính những khoản rời trừ của Ông Mạnh:

- Bản thân mật = 11.000.000
- 1 người phụ thuộc = 4.400.000
- Các khoản bảo hiểm: = 1.995.000
=> Tổng những khoản rời trừ = 11.000.000 + 4.400.000 + 1.995.000 =
17.395.000

3. Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu đựng thuế - Các khoản rời trừ

= 26.000.000 - 17.395.000 = 8.605.000

 
Như vậy: Thu nhập của ông Mạnh là thuộc Bậc 2: "Trên 5 trđ cho tới 10 trđ"

Sau Khi vẫn xác lập thu nhập tính thuế của Ông Mạnh thì những các bạn sẽ tính được số thuế TNCN nhưng mà Ông Mạnh cần nộp ví dụ như sau:

4. Tính thuế TNCN cần nộp của Ông Mạnh (

Có 2 cách):

Cách 1: Tính Theo phong cách phổ thông:
- Tính theo gót từng bậc của Biểu thuế lũy tiến thủ từng phần: (Các chúng ta coi vô Bảng thuế suất Phụ lục 01/PL-TNCN bên trên -> nhìn thanh lịch cột "Cách 1")

- Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là: 8.605.000 như thế đem 2 bậc như sau:
 
Bậc 1: Thu nhập tính thuế: (đến 5 triệu đồng) X thuế suất 5%:

= 5.000.000 × 5% = 250.000

Bậc 2: Thu nhập tính thuế: (trên 5 triệu cho tới 10 triệu) X thuế suất 10%:

= (8.605.000 – 5.000.000) × 10% = 360.500

=> Số thuế TNCN Ông Mạnh cần nộp vô mon 1/2023 là:

= 250.000 + 360.500 = 610.500

Cách 2: Tính theo gót cách thức rút gọn gàng (nên làm theo gót cách này):

- Ta có: Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là  8.605.000: -> Các chúng ta coi vào (Bậc 2 và Cột "Cách 2") bên trên bảng Phụ lục 01/PL-TNCN bên trên những các bạn sẽ thấy: Thuộc bậc 2 (Trên 5 trđ cho tới 10 trđ )
 
- Theo công thức ở (Cột "
Cách 2") tao tiếp tục có:

Số thuế TNCN cần nộp = 10% TNTT - 0,25 trđ

= (10% X Thu nhập tính thuế)  250.000

= (10% x 8.605.000) - 250.000 = 610.500

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý: Khi kê khai thuế TNCN theo gót quý hoặc tháng:
- Nếu Doanh Nghiệp chúng ta thuộc đối tượng người sử dụng kê khai thuế GTGT theo gót quý thì
được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo gót quý. Còn không sẽ rất cần kê khai thuế TNCN theo gót mon (vì thuế TNCN là loại thuế kê khai theo gót tháng).

- Nếu Doanh Nghiệp chúng ta kê khai thuế TNCN

theo tháng thì chúng ta Tính từng mon như ví dụ bên trên rồi kê khai vô Tờ khai.
- Nếu Doanh Nghiệp người tiêu dùng kê khai thuế TNCN
theo quý và toàn cỗ người làm việc đều nằm trong diện khấu trừ thuế theo gót biểu lũy tiến thủ thì số thuế TNCN của quý được xác lập vì thế tổng số thuế TNCN vẫn khấu trừ theo gót biểu lũy tiến thủ của từng mon nằm trong lại.

(Theo Công văn 78393/CT-TTHT ngày 4/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Ví dụ: Tiếp theo gót ví dụ ông Mạnh nêu trên:
- Tháng 1 ông cần nộp 610.500;
- Tháng 2 ông cần nộp 500.000;
- Tháng 3 ông cần nộp: 500.000.

=> Khi kê khai thuế TNCN quý 1/2023, số chi phí thuế ông Mạnh cần nộp

610.500 + 500.000 + 500.000 = 1.610.500
 

Lưu ý:
-> Khi kê khai mặt hàng Qúy: Các chúng ta cần cộng Tổng số chi phí thuế TNCN từng mon lại nhằm kê khai theo gót quý (Không được phân tách trung bình rời khỏi những mon nhằm tính).

- Nhưng cho tới thời điểm cuối năm Khi Quyết toán thì cần nằm trong Tổng lại rồi

chia mang đến 12 tháng nhằm tính trung bình, ví dụ như sau::

Thu nhập tính thuế trung bình tháng  =  Tổng thu nhập chịu đựng thuế  -  Tổng những khoản rời trừ
12 tháng

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Tiền trợ cấp cho nghỉ việc đem tính thuế TNCN không?

Trường phù hợp Công ty theo gót trình diễn Khi đoạn phù hợp đồng làm việc với những người làm việc đem phù hợp đồng làm việc ko xác lập thời hạn, ngoài khoản chi phí trợ cấp cho thôi việc cần trả cho tất cả những người làm việc theo gót quy lăm le của Sở Luật Lao động (được trừ Khi xác lập thu nhập chịu đựng thuế kể từ chi phí lương lậu, chi phí công), Công ty còn chi trả cho tất cả những người làm việc những khoản chi phí trợ cấp phép sinh vô mon cuối cùng trước lúc ngủ, ngày phép tắc còn sót lại, các khoản chi phí thưởng theo gót thỏa thuận hợp tác thân mật Công ty và người làm việc thì những khoản chi phí này thuộc thu nhập chịu đựng thuế kể từ chi phí lương lậu, chi phí công.

- Nếu Công ty

chi trả cùng theo với chi phí lương lậu mon cuối cùng của những người làm việc thao tác làm việc thì Công ty đem nhiệm vụ khấu trừ thuế TNCN theo gót biểu thuế lũy tiến thủ từng phần bên trên tổng thu nhập tính thuế. Nếu Công ty chi trả sau khoản thời gian cá thể vẫn đoạn phù hợp đồng làm việc, không hề thao tác làm việc bên trên Công ty thì Khi chi trả mang đến cá thể Công ty tính khấu trừ thuế 10% trên tổng nút chi trả kể từ 2 triệu đồng trở lên trên.

(Công văn số 7595/CT-TTHT ngày 10/8/2017 của Cục Thuế TP. HCM)
 

Căn cứ những quy lăm le bên trên, tình huống Ngân mặt hàng và người làm việc thỏa thuận hợp tác đoạn phù hợp đồng làm việc (từ 03 mon trở lên), Ngân mặt hàng triển khai trả lương lậu và những khoản tương hỗ, trợ cấp cho cho tất cả những người làm việc thì:
    +
Các khoản chi phí trợ cấp cho nghỉ việc, trợ cấp cho thôi việc thực hiện, trợ cấp cho thất nghiệp và những khoản trợ cấp cho khác theo gót quy lăm le của Sở luật làm việc và Luật bảo đảm xã hội nằm trong đối tượng người sử dụng không chịu đựng thuế TNCN.
    +
Các khoản chi phí lương lậu, chi phí công, chi phí phụ cấp cho, trợ cấp cho chịu thuế TNCN, Ngân mặt hàng triển khai khấu trừ theo gót biểu lũy tiến thủ từng phầncấp hội chứng kể từ khấu trừ thuế theo gót đòi hỏi của những người lao động.

Các nội dung vô Thư xác nhận thu nhập, Ngân mặt hàng tự động thỏa thuận hợp tác với những người làm việc đáp ứng phù phù hợp với những quy lăm le tương quan.

 

Theo Công văn 2733/CT-TTHT ngày 18/01/2018 của Cục thuế Hà Nội

Quà trúng thưởng tết tất niên mang đến nhân viên:

- Trường phù hợp Công ty tổ chức triển khai lịch trình rút thăm hỏi suôn sẻ nhằm tặng đá quý mang đến nhân viên cấp dưới vô tiệc tất niên cuối năm thì giá trị trúng thưởng cần nằm trong vô chi phí lương lậu nhằm tính thuế TNCN theo gót biểu lũy tiến.

(Công văn số 4991/CT-TTHT ngày 1/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM)


Quy lăm le về chi phí Trợ cấp cho thôi việc:
1. Khi phù hợp đồng làm việc đoạn theo gót quy lăm le bên trên những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Sở luật này thì người tiêu dùng làm việc đem trách móc nhiệm trả trợ cấp cho nghỉ việc cho tất cả những người làm việc
đã thao tác làm việc thông thường xuyên cho bản thân kể từ đầy đủ 12 mon trở lên, mỗi năm thao tác làm việc được trợ cấp cho 1/2 mon chi phí lương, trừ tình huống đầy đủ ĐK tận hưởng lương lậu hưu theo gót quy lăm le của pháp lý về bảo đảm xã hội và tình huống quy lăm le bên trên điểm e khoản 1 Điều 36 của Sở luật này.
 
2. Thời gian lận thao tác làm việc nhằm tính trợ cấp cho nghỉ việc là tổng thời hạn người làm việc vẫn thao tác làm việc thực tiễn cho tất cả những người dùng làm việc trừ cút thời hạn người làm việc vẫn nhập cuộc bảo đảm thất nghiệp theo gót quy lăm le của pháp lý về bảo đảm thất nghiệp và thời hạn thao tác làm việc và đã được người tiêu dùng làm việc chi trả trợ cấp cho nghỉ việc, trợ cấp cho thôi việc thực hiện.
 
3. Tiền lương lậu nhằm tính trợ cấp cho nghỉ việc là
tiền lương lậu trung bình của 06 mon ngay lập tức kề theo gót phù hợp đồng làm việc trước lúc người làm việc nghỉ việc.

Quy lăm le về Trợ cấp cho thôi việc làm:
1. Người dùng làm việc trả trợ cấp cho thôi việc thực hiện cho tất cả những người làm việc

đã thao tác làm việc thông thường xuyên cho bản thân kể từ đầy đủ 12 mon trở lên nhưng mà bị thôi việc tuân theo quy lăm le bên trên khoản 11 Điều 34 của Sở luật này, cứ hàng năm thao tác làm việc trả 01 mon chi phí lương lậu tuy nhiên tối thiểu vì thế 02 mon chi phí lương lậu.
 
2. Thời gian lận thao tác làm việc nhằm tính trợ cấp cho thôi việc thực hiện là tổng thời hạn người làm việc vẫn thao tác làm việc thực tiễn cho tất cả những người dùng làm việc trừ cút thời hạn người làm việc vẫn nhập cuộc bảo đảm thất nghiệp theo gót quy lăm le của pháp lý về bảo đảm thất nghiệp và thời hạn thao tác làm việc và đã được người tiêu dùng làm việc chi trả trợ cấp cho nghỉ việc, trợ cấp cho thôi việc thực hiện.
 
3. Tiền lương lậu nhằm tính trợ cấp cho thôi việc thực hiện là
tiền lương lậu trung bình của 06 mon ngay lập tức kề theo gót phù hợp đồng làm việc trước lúc người làm việc thôi việc thực hiện.

(Theo điều 46 và 47 Bộ luật làm việc 45/2019/QH14)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Cách tính thuế TNCN những loại phù hợp đồng không giống như: Hợp đồng làm việc bên dưới 3 mon, thời vụ, giao phó khoán, demo việc, hiệp tác viên, phù hợp đồng công ty cá thể ...:

Các tổ chức triển khai, cá thể trả tiền công, chi phí thù địch lao, chi phí chi khác cho cá thể trú ngụ

không ký phù hợp đồng lao động hoặc ký phù hợp đồng làm việc bên dưới phụ vương (03) tháng có tổng nút trả thu nhập kể từ nhị triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên trên thì cần khấu trừ thuế theo gót nút 10% trên thu nhập trước lúc trả mang đến cá thể.

Ví Dụ: Công ty Kế toán Thiên Ưng ký phù hợp đồng hiệp tác viên với cùng một nhân viên cấp dưới A thời hạn là 2 mon, từng tháng trả thu nhập 3.000.000 và phụ cấp cho chi phí ăn là 300.000.
(Vì theo gót quy lăm le trên:
Không ký phù hợp đồng làm việc hoặc ký phù hợp đồng làm việc bên dưới 3 tháng -> Thì tiếp tục tính thuế TNCN theo gót biểu
toàn phần -> Nghĩa là: Thu nhập tính thuế là toàn cỗ thu nhập cảm nhận được (không rời trừ), nên tiền ăn ca ko được miễn rời thuế TNCN nhé).

Cách tính thuế TNCN làm việc thời vụ như sau:

Thuế TNCN cần nộp = (3.000.000 + 300.000) X 10% = 330.000

-------------------------------------------------------------------
 

=> Khi khấu trừ thuế TNCN của họ: Cá nhân đem quyền đòi hỏi tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập cấp hội chứng kể từ khấu trừ cho từng chuyến khấu trừ thuế hoặc cấp cho một hội chứng kể từ khấu trừ mang đến rất nhiều lần khấu trừ thuế vô một kỳ tính thuế.

- Nếu cá thể chỉ mất có một không hai thu nhập nằm trong đối tượng người sử dụng cần khấu trừ thuế theo gót tỷ trọng nêu bên trên tuy nhiên dự tính tổng thu nhập chịu đựng thuế của cá thể sau khoản thời gian trừ gia đạo không đến nút cần nộp thuế thì cá thể đem thu nhập làm cam kết (theo mẫu 08/CK-TNCN theo gót Thông tư 80) gửi tổ chức triển khai trả thu nhập nhằm tổ chức triển khai trả thu nhập thực hiện địa thế căn cứ tạm thời ko khấu trừ thuế TNCN.

->Căn cứ vô khẳng định của những người nhận thu nhập, tổ chức triển khai trả thu nhập ko khấu trừ thuế. Kết thúc giục năm tính thuế, tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức độ khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về quản lý và vận hành thuế) và nộp cho ban ngành thuế. Cá nhân thực hiện khẳng định cần phụ trách về bạn dạng khẳng định của tôi, tình huống vạc hiện tại đem sự mod có khả năng sẽ bị xử lý theo gót quy lăm le của Luật quản lý và vận hành thuế.

- Cá nhân thực hiện khẳng định 08/CK-TNCN cần ĐK thuế và đem mã số thuế bên trên thời gian khẳng định.
 

Chi tiết về phong thái tính thuế TNCN thời vụ, hiệp tác viên, demo việc, giao phó khoán, mướn công ty cá thể, nhân lực mướn ngoài ... chúng ta xem tại phía trên nhé:

 -----------------------------------------------------------------------------
 

C. Cách tính thuế TNCN mang đến cá thể ko cư trú:

Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập chịu đựng thuế X 20%

- Thu nhập chịu đựng thuế là Tổng số tiền lương lậu, chi phí công, chi phí thù địch lao những nhiều khoản không giống đem đặc điểm chi phí lương lậu, chi phí công.
Chi tiết coi bên trên đây: Cách tính thuế TNCN mang đến cá thể ko cư trú

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng nài chúc chúng ta thành công xuất sắc.
 

Các mình muốn dò la hiểu sâu xa rộng lớn về thuế TNCN như: Cách tính thuế, kê khai thuế tháng/quý, ĐK MST cá thể, người dựa vào... Kê khai, Quyết toán thuế thời điểm cuối năm ...
có thể đem tham ô gia:
Lớp học kế toán tài chính thuế thực tế chuyên nghiệp sâu.

__________________________________________________

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: đặt vòng tránh thai có đau không