bội và ước của một số nguyên lớp 6

Giải toán lớp 6 bài xích 13 trang 96 97 SGK toán lớp 6 luyện 1. Hướng dẫn giải bài xích 101, 102, 103, 104, 105, 106 trang 96 97 SGK toán lớp 6 luyện 1 với nội dung là bội và nước của một số trong những nguyên.

Lý thuyết bội và ước của một số trong những nguyên

1. Bội và ước của một số trong những nguyên

Cho a, b là những số nguyên vẹn, b ≠ 0. Nếu với số nguyên vẹn q sao cho tới a = bq thì tớ trình bày a phân tách không còn cho tới b và kí hiệu là a ⋮ b.

Bạn đang xem: bội và ước của một số nguyên lớp 6

Ta còn trình bày a là 1 trong bội của b và b là 1 trong ước của a.

Ví dụ:

12 = 3 . 4

Vậy 12 là bội của 3 và 4.

3 và 4 là ước của 12.

Lưu ý:

a) Nếu a = bq thì tớ còn trình bày a phân tách cho tới b được thương là q và viết lách q = a : b.

b) Số 0 là bội của từng số nguyên vẹn không giống 0.

c) Số 0 ko cần là ước của bất kì số nguyên vẹn này.

d) Số 1 và -1 là ước của từng số nguyên vẹn.

e) Nếu c là ước của tất cả a và b thì c được gọi là 1 trong ước công cộng của a và b.

2. Tính hóa học phân tách hết

a) Nếu a phân tách không còn cho tới b và b phân tách không còn cho tới c thì a phân tách không còn cho tới c.

a ⋮ b và b ⋮ c => a ⋮ c.

Ví dụ:

12 ⋮ 4 và 4 ⋮ 2 nên 12 ⋮ 2

b) Nếu a phân tách không còn cho tới b thì từng bội của a cũng phân tách không còn cho tới b.

a ⋮ b => am ⋮ b.

Ví dụ:

12 ⋮ 4 nên 2 . 12 = 24 ⋮ 4

c) Nếu a và b đều phân tách không còn cho tới c thì tổng, hiệu của a và b cũng phân tách không còn cho tới c.

a ⋮ c và b ⋮ c => (a + b) ⋮ c và (a – b) ⋮ c.

Ví dụ:

15 ⋮ 5 và đôi mươi ⋮ 5 nên 15 + đôi mươi = 35 ⋮ 5 và 15 – đôi mươi = -5 ⋮ 5

Trả tiếng thắc mắc bài xích 13 trang 96 SGK toán lớp 6 luyện 1

Câu chất vấn 1 Bài 13 trang 96 SGK toán lớp 6

Viết những số 6, -6 kết quả của nhì số nguyên vẹn.

Giải

Ta có:

6 = 1 . 6 = 2 . 3 = (-1) . (-6) = (-2) . (-3)

– 6 = 1 . (-6) = (-1) . 6 = 2 . (-3) = (-2) . 3

Câu chất vấn 2 Bài 13 trang 96 SGK toán lớp 6

Cho nhì số bất ngờ a, b với b ≠ 0. Khi này thì tớ trình bày a phân tách không còn cho tới b (a ⋮ b) ?

Giải

Ta trình bày a phân tách không còn cho tới b nếu như với số nguyên vẹn q sao cho tới a = b . q

Câu chất vấn 3 Bài 13 trang 96 SGK toán lớp 6

Tìm nhì bội và nhì ước của 6.

Giải

– Hai bội của 6 là 12 và 18

– Hai ước của 6 là 2 và 3

Lưu ý: Còn nhiều thành phẩm không giống nữa, những bạn cũng có thể tự động thám thính và với câu vấn đáp không giống.

Câu chất vấn 4 Bài 13 trang 97 SGK toán lớp 6

a) Tìm tía bội của -5;

b) Tìm những ước của -10.

Giải:

a) Ta với (-5) . 2 = -10 ; (-5) . 3 = -15 ; (-5) . 4 = -20

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

Suy đi ra tía bội của -5 là -10; -15; -20

Và còn nhiều thành phẩm không giống nữa đó.

b) Chia -10 theo thứ tự cho những số 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. Ta thấy -10 phân tách không còn cho tới 1;2;5;10 và những số đối của những số bên trên là -1; -2; -5; -10

Suy đi ra Ư(-10) = {1;2;5;10;-1;-2;-5;-10}

Giải bài xích luyện bài xích 13 trang 97 SGK toán lớp 6 luyện 1

Bài 101 trang 97 SGK toán lớp 6

Tìm năm bội của: 3; -3.

Giải:

Có thể lựa chọn năm bội của 3, -3 là -6; -3; 0; 3; 6.

Hoặc những bội không giống nữa chứ k chắc chắn cần là 5 số này nhé.

Bài 102 trang 97 SGK toán lớp 6

Tìm toàn bộ những ước của: -3; 6; 11; -1.

Giải:

Các ước của -3 là: Ư(-3) = -3; -1; 1; 3.

Các ước của 6 là: Ư(6) = -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6.

Các ước của 11 là: Ư(11) = -11; -1; 1; 11.

Các ước của -1 là: Ư(-1) = -1; 1.

Bài 103 trang 97 SGK toán lớp 6

Cho nhì tụ họp số A = {2; 3; 4; 5; 6}, B = {21; 22; 23}.

a) cũng có thể lập được từng nào tổng dạng (a + b) với a ∈ A và b ∈ B?

b) Trong những tổng bên trên với từng nào tổng phân tách không còn cho tới 2?

Giải:

a) Mỗi thành phần a ∈ A cùng theo với một thành phần b ∈ B tớ được một tổng a + b.

Vậy hoàn toàn có thể lập được 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 . 5 = 15 tổng dạng a + b với a ∈ A và b ∈ B.

b) Mỗi số chẵn nằm trong A cùng theo với một số trong những chẵn nằm trong B tớ được một tổng phân tách không còn cho tới 2, tớ với 3 .1 tổng như thế.

Mỗi số lẻ nằm trong A cùng theo với một số trong những lẻ nằm trong B cũng khá được một số trong những phân tách không còn cho tới 2, tớ với 2 . 2 tổng như thế.

Như vật với 3.1 + 2.2 = 7 tổng phân tách không còn cho tới 2.

Bài 104 trang 97 SGK toán lớp 6

Tìm số nguyên vẹn x, biết:

a) 15x = -75;            b) 3|x|= 18.

Giải:

a) 15x = -75

⇔ x = -75:15 ⇒ x = -5 ;

b) 3|x|= 18

⇔ |x|= 6.

Do cơ x = 6 hoặc x = -6.

Bài 105 trang 97 SGK toán lớp 6

Điền số vô dù trống rỗng cho tới đúng:

a 42 2 -26 0 9
b -3 -5 |-13| 7 -1
a : b 5 -1

Giải:

Ta có:

Nếu số bị phân tách và số phân tách nằm trong lốt thì thương đem lốt dương.

Nếu số bị phân tách và số phân tách trái ngược lốt thì thương đem lốt âm.

Do cơ nhằm phân tách nhì số nguyên vẹn, tớ phân tách nhì độ quý hiếm vô cùng của bọn chúng rồi bịa đặt lốt phù hợp vô trước thành phẩm. Ta với bảng như sau:

a 42 -25 2 -26 0 9
b -3 -5 -2  |-13| 7 -1
a : b -14 5 -1 -2 0 -9

Bài 106 trang 97 SGK toán lớp 6

Có nhì số nguyên vẹn a, b không giống nhau này nhưng mà a ⋮ b và b ⋮ a ko ?

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang

Giải:

Có nhì số nguyên vẹn a, b không giống nhau này nhưng mà a ⋮ b và b ⋮ a.

Đó là  các số nguyên vẹn đối nhau Ví dụ 1 và -1; 2 và -2…