chia đều 9l nước mắm vào 12 chai hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 4 bài 98 : Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bạn đang xem: chia đều 9l nước mắm vào 12 chai hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm


Bài 1

Chia đều \(9 l\) nước mắm vào \(12\) chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

Để tìm số lít nước mắm trong mỗi chai ta lấy số lít nước mắm có trong \(12\) chai chia cho \(12\). 

Lời giải chi tiết:

Mỗi chai có số lít nước mắm là :

\(9 : 12 = \dfrac{9}{12} \) (\(l\))

Đáp số: \( \displaystyle \dfrac{9}{12}l\). 

Bài 2

May \(5\) áo trẻ em hết \(6m\) vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

Để tìm số vải để may 1 áo trẻ em ta lấy số vải để may 5 áo trẻ em chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

May mỗi áo trẻ em hết số mét vải là :

\(\displaystyle 6:5 = {6 \over 5}\;(m)\) 

                    Đáp số: \(\displaystyle {6 \over 5}m.\)

Bài 3

Điền dấu \((>,\;=,\;

\(\eqalign{
& {4 \over 5}\,…\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\,…\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}\,…\,1 \cr 
& {8 \over 7}\,…\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}…1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}}\,…\,1 \cr} \)

Phương pháp giải:

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn \(1\).

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng \(1\).

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn \(1\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {4 \over 5} 1 \cr 
& {8 \over 7} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad{{21} \over {22}}

Bài 4

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình. 

Lời giải chi tiết:

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm

Xem thêm Giải vở bài tập toán 4 bài 98 : Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 4 bài 98 : Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Chia đều \(9 l\) nước mắm vào \(12\) chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

Để tìm số lít nước mắm trong mỗi chai ta lấy số lít nước mắm có trong \(12\) chai chia cho \(12\). 

Lời giải chi tiết:

Mỗi chai có số lít nước mắm là :

\(9 : 12 = \dfrac{9}{12} \) (\(l\))

Đáp số: \( \displaystyle \dfrac{9}{12}l\). 

Bài 2

May \(5\) áo trẻ em hết \(6m\) vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

Để tìm số vải để may 1 áo trẻ em ta lấy số vải để may 5 áo trẻ em chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

May mỗi áo trẻ em hết số mét vải là :

\(\displaystyle 6:5 = {6 \over 5}\;(m)\) 

                    Đáp số: \(\displaystyle {6 \over 5}m.\)

Bài 3

Điền dấu \((>,\;=,\;

\(\eqalign{
& {4 \over 5}\,…\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\,…\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}\,…\,1 \cr 
& {8 \over 7}\,…\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}…1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}}\,…\,1 \cr} \)

Phương pháp giải:

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn \(1\).

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng \(1\).

Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn \(1\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {4 \over 5} 1 \cr 
& {8 \over 7} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\quad{{21} \over {22}}

Bài 4

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình. 

Lời giải chi tiết:

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Xem thêm: lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 2024