correct là gì

Bạn đang xem: correct là gì

Cách phân tách động kể từ correct rất giản đơn, quý khách cần ghi nhớ 3 dạng ở trên bảng trước tiên nhằm hoàn toàn có thể phân tách động kể từ ê ở ngẫu nhiên thời này.Giờ các bạn coi cơ hội phân tách cụ thể của động kể từ correct ở trên bảng thứ hai cụ thể rộng lớn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: CORRECT

Nguyên thể Động danh từ Phân kể từ II
to correct correcting corrected
Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn correct correct corrects correct correct correct
Hiện bên trên tiếp diễn am correcting are correcting is correcting are correcting are correcting are correcting
Quá khứ đơn corrected corrected corrected corrected corrected corrected
Quá khứ tiếp diễn was correcting were correcting was correcting were correcting were correcting were correcting
Hiện bên trên trả thành have corrected have corrected has corrected have corrected have corrected have corrected
Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn have been correcting have been correcting has been correcting have been correcting have been correcting have been correcting
Quá khứ trả thành had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected
QK hoàn thành xong Tiếp diễn had been correcting had been correcting had been correcting had been correcting had been correcting had been correcting
Tương Lai will correct will correct will correct will correct will correct will correct
TL Tiếp Diễn will be correcting will be correcting will be correcting will be correcting will be correcting will be correcting
Tương Lai trả thành will have corrected will have corrected will have corrected will have corrected will have corrected will have corrected
TL HT Tiếp Diễn will have been correcting will have been correcting will have been correcting will have been correcting will have been correcting will have been correcting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would correct would correct would correct would correct would correct would correct
Conditional Perfect would have corrected would have corrected would have corrected would have corrected would have corrected would have corrected
Conditional Present Progressive would be correcting would be correcting would be correcting would be correcting would be correcting would be correcting
Conditional Perfect Progressive would have been correcting would have been correcting would have been correcting would have been correcting would have been correcting would have been correcting
Present Subjunctive correct correct correct correct correct correct
Past Subjunctive corrected corrected corrected corrected corrected corrected
Past Perfect Subjunctive had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected
Imperative correct Let′s correct correct

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

Xem thêm: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội