de kiem tra tieng anh lop 3 hoc ki 2

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 2 Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 – Global Success (Có file nghe + đáp án) ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 2 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Với 2 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3 – Global Success, giúp thầy cô xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Tin học, Công nghệ. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí 2 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3:

Bạn đang xem: de kiem tra tieng anh lop 3 hoc ki 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức – Đề 1

1. Listen and tick.

Listen and tick

Listen and tick

2. Look, listen and write.

Look, listen and write

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? – B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? – B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? – B: ____________________.

a. I have some.

b. I like teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? – B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would like to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you like some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you like some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. a 2. b 3. c 4. B

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.

Key:

1. eleven/11 (years old)

2. driver

3. nurse

4. fourteen/14 (years old)

3.

1. c 2. b 3. a 4. b

4.

1. have 2. three 3. and 4. has 5. dog 6. Birds

5. Suggested language:

1.- What’s his / her job?

– He’s / She’s ___________ (jobs).

2. – Where’s the _____________ (rooms in a house)?

– It’s here / there.

3. There’s / There are __________ in the room.

Xem thêm: thời tiết xuân trường nam định

4. – Would you like some _________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

5. – Would you like some _________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

6. – What would you like to eat / drink?

– I’d like some ___________ (food / drink), please.

7. They have __________ (toys).

8. He’s / She’s ___________ (cycling, flying a kite, …)

9. – What can you see?

– I can see _________ (zoo animals).

10. – What’s the __________ doing?

– It’s ___________ (climbing, swinging, …)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức – Đề 2

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Listen and write

2. Listen and tick.

Listen and tick

Listen and tick

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Look, read and put a tick (V) or cross (X).

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the age of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Describing things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Asking and answering questions about pets

6. Talking about someone’s toys

7. Talking about what someone is doing

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

10. Asking and answering questions about the job of a family member

Note:

Teacher may use the flash cards of Units 11 – 20 and real things, pictures, … for this Speaking test.

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is dancing.

Key: 1. N 2. N 3. Y 4. N

2. Audio script:

1.A: How old is your brother?

B: He’s fifteen years old.

2. A: Is she a singer?

B: No, she isn’t. She is a worker.

3. A: Where are the tables?

B: They’re in the kitchen.

4. A: What’s she doing?

B: She’s painting a picture.

Key: 1. c 2. c 3. a 4. a

3.

1. 🗶 2. ✔ 3. ✔ 4. 🗶

4.

1. mother 2. park 3. father 4. cycling 5. flying 6. dog

5.Suggested language:

1. – How old is he / she / your father / mother /?

– He’s / She’s ______ (age).

2. – Where’s the ____________ (rooms in a house)?

– It’s here / there.

3. The ________ is _________ (big, new, old, …)

The ________ are ________ (big, new, old, …)

4. – Would you like some ___________ (food / drink)?

– Yes, please. / No, thanks.

5. – Do you have any __________ (pets)?

– Yes, I do. / No, I don’t.

6. They have __________ (toys).

7. I’m _________________ (dancing, drawing a picture, …)

8. He’s / She’s ____________ (cycling, flying a kite, …)

9. What’s the __________ doing? It’s _____________ (climbing, swinging, …)

10. – Is your father / mother / _______ (teacher, nurse, …)?

Xem thêm: đắp mặt nạ xong có rửa mặt không

– Yes, he / she is. / No, he / she isn’t.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 2 Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 – Global Success (Có file nghe + đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.