giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

Cho tôi căn vặn về kiểu giấy má ý kiến đề xuất ĐK hộ marketing vận dụng từ thời điểm ngày 01/7/2023 được quy ấn định như vậy nào? – Danh Khôi (Tây Ninh).

1. Mẫu giấy má ý kiến đề xuất ĐK hộ marketing từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu giấy má ý kiến đề xuất ĐK hộ marketing từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

Bạn đang xem: giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III-1

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng tư năm 2023 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 3 năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

……, ngày … mon … năm 2023                       

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch[1] ……….……….......

Tôi là (ghi chúng ta thương hiệu bằng văn bản in hoa)[2]: ……………………………… Giới tính: ………….....………...

Sinh ngày: …./…./…….. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .………………………….......………...

Mã số thuế cá thể (nếu có)[3]: …………………………………………………………….......………...

Loại sách vở pháp luật của cá nhân[4]:

 Căn cước công dân   Chứng minh nhân dân

Số sách vở pháp luật của cá nhân: ……………………………………………………………..........……….

Ngày cấp: …./…./…….. Nơi cấp: …………………………………………………………............……….

Có độ quý hiếm cho tới ngày (nếu có): …./..../........

Địa chỉ thông thường trú:

Số mái ấm, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………............……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………..........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………...........……….

Địa chỉ liên lạc:

Số mái ấm, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. E-Mail (nếu có): ……………………………..........……….

Đăng ký hộ marketing vì thế tôi là công ty hộ với những nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh[5] (ghi bằng văn bản in hoa): ……………………………………………………....

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số mái ấm, ngóc, hẻm, ngõ, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….....……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): …………………………. Fax (nếu có): …………………………….........……….

Email (nếu có): ……………………………….Website (nếu có): ………………………..........……….

3. Ngành, nghề nghiệp kinh doanh[6]:

STT

Tên ngành

Mã ngành[7]

Ngành, nghề nghiệp marketing chính
(Đánh vết x nhằm lựa chọn 1 trong những ngành, nghề nghiệp tiếp tục kê khai)

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số, bằng văn bản, VNĐ): ……………………………………………………….......……….

5. tin tức ĐK thuế:

5.1. Địa chỉ nhận thông tin thuế (chỉ kê khai nếu như vị trí nhận thông tin thuế không giống vị trí trụ sở chính):

Số mái ấm, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………......……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………......……….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….......……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. E-Mail (nếu có): …………………………….......……….

5.2. Ngày chính thức hoạt động[8] (trường hợp ý hộ marketing dự con kiến chính thức sinh hoạt Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing thì ko cần thiết kê khai nội dung này): /..../…./……..

5.3. Tổng số làm việc (dự kiến): ………………………………………………………….......……….

5.4. Địa điểm marketing của hộ marketing (Chỉ kê khai Lúc đem vị trí marketing không giống trụ sở hộ kinh doanh):

STT

Tên vị trí kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh

Ngày chính thức hoạt động

Xem thêm: sách bài tập toán 7 tập 2

Số mái ấm, đàng phố/tổ/xóm/ ấp/thôn

Phường/ xã

Quận/ huyện

Tỉnh/ trở thành phố

6. Chủ thể xây dựng hộ kinh doanh (đánh vết X nhập dù mến hợp)[9]:

 Cá nhân    Các member hộ gia đình

7. tin tức về những member hộ mái ấm gia đình nhập cuộc xây dựng hộ kinh doanh[10]:

STT

Họ tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ thông thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số, ngày cung cấp, cơ sở cung cấp CCCD/CMND

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi van nài cam kết:

- Bản đằm thắm và những member hộ marketing (trường hợp ý hộ marketing vì thế những member hộ mái ấm gia đình ĐK trở thành lập) ko nằm trong diện pháp lý cấm kinh doanh; ko đôi khi là công ty hộ marketing khác; ko là công ty công ty tư nhân; ko là member hợp ý danh của công ty lớn hợp ý danh (trừ tình huống được sự tán thành của những member hợp ý danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ marketing nằm trong quyền sở hữu/quyền dùng hợp lí của hộ marketing và được dùng trúng mục tiêu theo đòi quy ấn định của pháp luật;

- Hoàn toàn phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp lí, đúng mực và chân thực của nội dung ĐK bên trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi chúng ta tên)[11]


[1] Ghi rõ rệt thương hiệu Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban quần chúng. # cung cấp thị trấn điểm hộ marketing đặt điều trụ sở. Ví dụ: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban quần chúng. # TP.HCM Đà Lạt.

[2] Điền tương đối đầy đủ thương hiệu của những người đăng ký hộ marketing.

[3] Điền tương đối đầy đủ mã số thuế của những người ĐK hộ kinh doanh.

[4] Đánh vết X nhập dù ứng với loại sách vở pháp luật cá thể tuy nhiên người ĐK đang được dùng.

[5] Điền tương đối đầy đủ thương hiệu của hộ kinh doanh (Lưu ý: Tên của hộ marketing nên tuân hành theo đòi quy ấn định bên trên Điều 88 Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP).

[6] Điền ngành nghề nghiệp marketing như sau:

- Hộ marketing đem quyền tự tại marketing trong mỗi ngành, nghề nghiệp tuy nhiên luật ko cấm;

- Các ngành, nghề nghiệp cấm góp vốn đầu tư marketing quy ấn định bên trên Điều 6 Luật Đầu tư 2020;

- Đối với ngành, nghề nghiệp góp vốn đầu tư marketing đem ĐK, hộ marketing chỉ được marketing Lúc đem đầy đủ ĐK theo đòi quy ấn định. Danh mục ngành, nghề nghiệp góp vốn đầu tư marketing đem ĐK quy ấn định bên trên Phụ lục IV phát hành tất nhiên Luật Đầu tư 2020 (được bổ sung cập nhật vị khoản 5 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15 và khoản 1 Điều 2 Luật số 09/2022/QH15 đem hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày 01/07/2023).

[7] Ghi thương hiệu ngành và mã ngành cung cấp tứ nhập Hệ thống ngành kinh tế tài chính nước Việt Nam so với ngành, nghề nghiệp marketing chủ yếu. Đối với những ngành, nghề nghiệp marketing không giống, hộ marketing được ghi tự tại (free text) và ko cần thiết ghi mã ngành cung cấp tứ.

[8] Trường hợp ý hộ marketing được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing sau ngày chính thức sinh hoạt tiếp tục kê khai thì ngày chính thức sinh hoạt là ngày hộ marketing được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing.

[9] Đánh vết X nhập dù ứng với chủ thể xây dựng hộ marketing.

[10] Chỉ kê khai nhập tình huống công ty xây dựng hộ marketing là những member hộ mái ấm gia đình và kê khai cả vấn đề của công ty hộ bên trên Bảng này.

[11] Chủ hộ marketing ký thẳng nhập phần này.

Danh sách văn bạn dạng Trung ương tiên tiến nhất [Cập nhật liên tiếp và kịp thời]

Mẫu giấy má ý kiến đề xuất ĐK hộ marketing từ thời điểm ngày 01/7/2023 (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Đăng ký hộ marketing qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử

Căn cứ Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vị khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy ấn định về ĐK hộ marketing qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử như sau:

- Đăng ký hộ marketing qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử là sự việc người xây dựng hộ marketing, hộ marketing triển khai giấy tờ thủ tục ĐK hộ marketing theo đòi quy ấn định bên trên Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing nằm trong Hệ thống vấn đề vương quốc về ĐK công ty trải qua Cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty.

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing kê khai vấn đề, chuyển vận văn bạn dạng năng lượng điện tử, dùng chữ ký số nhằm ký xác thực làm hồ sơ ĐK hộ marketing theo đòi tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing.

- Cơ quan liêu ĐK marketing cung cấp thị trấn trả giấy má biên nhận làm hồ sơ và thành phẩm xử lý giấy tờ thủ tục ĐK hộ marketing cho những người nộp làm hồ sơ qua chuyện mạng vấn đề năng lượng điện tử theo đòi tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing.

3. Phương thức thanh toán giao dịch lệ phí ĐK hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 5k Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vị khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy ấn định về cách thức thanh toán giao dịch lệ phí ĐK hộ marketing như sau:

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing nộp lệ phí ĐK hộ marketing bên trên thời khắc nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing. Lệ phí ĐK hộ marketing hoàn toàn có thể nộp thẳng bên trên thành phần tiêu thụ làm hồ sơ ĐK hộ marketing ở cung cấp thị trấn hoặc gửi nhập thông tin tài khoản của cơ sở ĐK marketing cung cấp thị trấn hoặc dùng công ty thanh toán giao dịch trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc. Lệ phí ĐK hộ marketing ko được trả trả mang lại hộ marketing nhập tình huống hộ marketing ko được cung cấp ĐK hộ marketing.

- Việc xử lý những lỗi giao dịch thanh toán đột biến nhập quy trình dùng công ty thanh toán giao dịch trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc được triển khai theo đòi quy ấn định của pháp lý về xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bên trên môi trường xung quanh năng lượng điện tử và Quy chế quản lý và vận hành, vận hành, khai quật Cổng công ty công vương quốc.

Xem thêm: cách tính tỉ lệ dân thành thị