he last had his eyes tested ten months ago

Câu hỏi:

14/03/2020 54,994

Bạn đang xem: he last had his eyes tested ten months ago

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

He last has his eyes tested ten months ago

A. He had tested his eyes ten months before

B. He didn’t have any test on his eyes ten months before

C. He had not tested his eyes for ten months then

D. He hasn’t had his eyes tested for ten months

Đáp án chủ yếu xác

D

Anh sau cùng đã và đang được đánh giá đôi mắt chục mon trước.

A. Anh ấy vẫn đánh giá đôi mắt chục mon trước. ( sai nghĩa)

B. Anh ấy vẫn không tồn tại ngẫu nhiên đánh giá nào là về đôi mắt chục mon trước. (sai ngữ pháp)

C. Anh ấy dường như không đánh giá đôi mắt nhập chục mon rồi. (sai ngữ pháp)

D. Anh ấy từng test đôi mắt nhập chục mon.    

=> Đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

He survived the operation thanks to tát the skillful surgeon

A. He survived because he was a skillful surgeon

B. He wouldn’t have survived the operation without the skillful surgeon

C. There was no skillful surgeon, so sánh he died

D. Though the surgeon was skillful, he couldn’t survive the operation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The state school system is không tính phí for all students and _______ by the government.

A. Is paid for 

B. is paying for 

C. pays for 

D. is being pay for

Câu 3:

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Though built in 1946, computers were sold ______ for the first time in the 1950s

A. Commercial 

B. commercialise 

C. commercially 

D. commerce

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

You should not wear casual clothes to tát the interview. The first impression is very important.

A. New 

B. informal 

C. neat 

D. formal

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

My younger brothers are obedient most of the time, but they are quite mischievous sometimes.

A. Naughty 

B. hard–working 

C. well–behaved 

D. disruptive

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Could you tell me how can I get to tát the thành phố library, please?

A. Could

B. me 

C. how can I get

D. the city

Xem thêm: toán nâng cao lớp 2 kì 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK