mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mới nhất

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là việc làm vô cùng quan trọng. Bởi lẽ nếu báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được phê duyệt sẽ là căn cứ để thực hiện đầu tư xây dựng dự án đó. Trong bài viết này ACC sẽ giới thiệu đến bạn đọc Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Mẫu Quyết định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật

Bạn đang xem: mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mới nhất

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

1. Các trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, các dự án đầu tư xây dựng sau đây phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng:

– Phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

– Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) cũng phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;

– Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

2. Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

(Cơ quan quyết định đầu tư)
——-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số:………., ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA…

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật
xây dựng công trình ………………..

 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số… . ngày… tháng … năm …của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;
 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của (cơ quan phê duyệt)…;

Xét đề nghị của…(Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo KTKT)… tại Tờ trình số.…. ngày….. ..,

Xem thêm: Review sảnh game CQ9 tại BK8 chi tiết cho tân thủ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình.……… với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên công trình:
 2. Chủ đầu tư:
 3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT:
 4. Chủ nhiệm lập BCKTKT:
 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 7. Địa điểm xây dựng:
 8. Diện tích sử dụng đất:
 9. Phương án xây dựng :
 10. Loại, cấp công trình:
 11. Thiết bị công nghệ (nếu có):
 12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
 13. Tổng mức đầu tư:

Trong đó:

 • Chi phí xây dựng:
 • Chi phí thiết bị:
 • Chi phí quản lý dự án:
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
 • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
 • Chi phí khác:
 • Chi phí dự phòng:
 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện:
 4. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các cơ quan có liên quan;
– Lưu:…
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là người quyết định đầu tư.

Xem thêm: lời bài hát ngọc sơn tình cha

Tuy nhiên, việc thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được thực hiện như sau: Người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.

Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư. Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật xây dựng.

Trên đây là bài viết Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai… Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.