những ai không nên dùng nấm linh chi

N&#7845m linh chi là th&#7843o d&#432&#7907c &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ng&#432&#7901i ca ng&#7907i nh&#432 m&#7897t lo&#7841i “th&#7847n d&#432&#7907c” tr&#7883 &#273&#432&#7907c bách b&#7879nh, v&#7899i giá tiền ko h&#7873 r&#7867. Cạnh c&#7841nh &#273ó, bọn chúng c&#361ng đem quá nhiều nh&#7919ng giành lu&#7853n v&#7873 l&#7907i ích &#273&#7889i v&#7899i s&#7913c kh&#7887e, khi&#7871n nhi&#7873u ng&#432&#7901i sợ hãi. Có ng&#432&#7901i rằng &#272ông, c&#361ng đem k&#7867 rằng Tây, v&#7853y &#273âu m&#7899i là &#273i&#7873u xác &#273áng nh&#7845t v&#7873 bọn chúng. B&#7841n hãy theo gót dõi bài xích vi&#7871t sau &#273&#7875 bi&#7871t &#273&#432&#7907c nh&#7919ng ai tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi &#273&#7875 rời ph&#7843i “ti&#7873n m&#7845t t&#7853t mang”

Bạn đang xem: những ai không nên dùng nấm linh chi

Nh&#7919ng ai tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi

Nh&#7919ng ai tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi

Ng&#432&#7901i huy&#7871t áp th&#7845p đem th&#7875 người sử dụng n&#7845m linh chi không?

M&#7863c cho dù ch&#432a th&#7875 kh&#7859ng &#273&#7883nh ch&#7855c ch&#7855n, nh&#432ng nhập m&#7897t s&#7889 nghiên c&#7913u, những ngôi nhà khoa h&#7885c nh&#7853n th&#7845y tác d&#7909ng h&#7841 huy&#7871t áp c&#7911a ho&#7841t ch&#7845t axit ganoderic đem nhập n&#7845m linh chi. &#272i&#7873u này canh ty n&#7845m linh chi tr&#7903 trở thành d&#432&#7907c li&#7879u ti&#7873m n&#259ng nhập h&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883 và c&#7843i thi&#7879n s&#7913c kh&#7887e b&#7879nh nhân cao huy&#7871t áp. 

Nh&#432ng, v&#7899i nh&#7919ng b&#7879nh nhân huy&#7871t áp th&#7845p thì tác d&#7909ng h&#7841 huy&#7871t áp c&#7911a n&#7845m linh chi tr&#7903 trở thành tác d&#7909ng ko hòng mu&#7889n. Do &#273ó, n&#7871u là ng&#432&#7901i c&#417 &#273&#7883a huy&#7871t áp th&#7845p ho&#7863c b&#7883 huy&#7871t áp th&#7845p bởi m&#7855c những b&#7879nh lý nh&#432 suy gi&#7843m tuy&#7871n giáp, suy tim, suy th&#7853n,... thì tránh việc s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi c&#361ng nh&#432 nh&#7919ng ch&#7871 ph&#7849m không giống t&#7915 n&#7845m. 

Ng&#432&#7901i b&#7883 huy&#7871t áp th&#7845p tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi

Ng&#432&#7901i b&#7883 huy&#7871t áp th&#7845p tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi

&#272i&#7873u này, không tồn tại ngh&#297a là n&#7845m linh chi vô h&#7841i v&#7899i ng&#432&#7901i t&#259ng huy&#7871t áp. Vì bọn chúng v&#7851n đem kh&#7843 n&#259ng thực hiện gi&#7843m huy&#7871t áp quá m&#7913c. Vì ch&#7881 s&#7889 huy&#7871t áp b&#7883 tác &#273&#7897ng b&#7903i nhi&#7873u vẹn toàn nhân khách hàng quan lại nh&#432 ch&#7871 &#273&#7897 &#259n, thu&#7889c men và ch&#7871 &#273&#7897 sinh ho&#7841t. N&#7871u vô tình đem m&#7897t nguyên nhân nào là &#273ó, thực hiện huy&#7871t áp gi&#7843m xu&#7889ng quá m&#7913c, c&#7897ng tăng tác d&#7909ng h&#7841 áp c&#7911a n&#7845m linh chi, s&#7869 thực hiện cho tới huy&#7871t áp c&#7911a b&#7841n h&#7841 xu&#7889ng m&#7897t cơ hội &#273&#7897t ng&#7897t. Do &#273ó, n&#7871u b&#7841n b&#7883 huy&#7871t áp cao, nh&#432ng nhập quy trình s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi g&#7863p những tri&#7879u ch&#7913ng nh&#432 &#273au &#273&#7847u, chóng m&#7863t, hoa m&#7855t, bu&#7891n ói, thủ công l&#7841nh,... thì nên ng&#7915ng s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi và theo gót dõi l&#7841i ch&#7881 s&#7889 huy&#7871t áp c&#7911a bản thân. Khi ch&#7855c r&#7857ng, huy&#7871t áp b&#7841n &#273ang ko t&#7909t quá m&#7913c và lo&#7841i tr&#7915 nh&#7919ng vẹn toàn nhân không giống thì m&#7899i s&#7917 d&#7909ng l&#7841i. 

>>> Có th&#7875 b&#7841n quan lại tâm: Top 10 TPCN, thu&#7889c huy&#7871t áp cao t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n ni và nh&#7919ng l&#7901i khuyên nhủ t&#7915 chuyên nghiệp gia

Ung th&#432 đem nên u&#7889ng n&#7845m linh chi?

Tác d&#7909ng ch&#7889ng ung th&#432 là m&#7897t nhập nguyên nhân canh ty n&#7845m linh chi tr&#7903 trở thành th&#7843o d&#432&#7907c &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ng&#432&#7901i ví von là “th&#7847n d&#432&#7907c”. Trên th&#7921c t&#7871, d&#7921a nhập nh&#7919ng nghiên c&#7913u bên trên ng&#432&#7901i, những ngôi nhà khoa h&#7885c &#273ã ph&#7847n nào là ch&#7913ng minh kh&#7843 n&#259ng ch&#7889ng l&#7841i t&#7871 bào ung th&#432 c&#7911a n&#7845m linh chi. Trong &#273ó, đem nh&#7919ng k&#7871t qu&#7843 kh&#7843 quan lại nh&#432 sau:

- Nghiên c&#7913u bên trên 4000 ng&#432&#7901i s&#7889ng sót sau khoản thời gian &#273i&#7873u tr&#7883 ung th&#432 vú thành công xuất sắc, những ngôi nhà khoa h&#7885c nhân th&#7845y đem &#273&#7871n 59% b&#7879nh nhân s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi. 

- Nghiên c&#7913u bên trên &#7889ng nghi&#7879m, h&#7885 c&#361ng nh&#7853n th&#7845y kh&#7843 n&#259ng xài di&#7879t t&#7871 bào ung th&#432. 

N&#7845m linh chi t&#7889t cho tới b&#7879nh nhân ung th&#432

N&#7845m linh chi t&#7889t cho tới b&#7879nh nhân ung th&#432

Vì v&#7853y, n&#7845m linh chi th&#7921c s&#7921 là th&#7843o d&#432&#7907c t&#7889t cho tới b&#7879nh nhân ung th&#432. Nó canh ty &#7913c ch&#7871 s&#7921 vạc tri&#7875n c&#7911a t&#7871 bào ung th&#432. Khi k&#7871t h&#7907p v&#7899i ph&#432&#417ng pháp &#273i&#7873u tr&#7883 ung th&#432 đem th&#7875 thực hiện t&#259ng hi&#7879u qu&#7843 và gi&#7843m &#273&#432&#7907c tác d&#7909ng ph&#7909 c&#7911a hóa tr&#7883, x&#7841 tr&#7883. Nh&#7901 &#273ó, canh ty b&#7879nh nhân c&#7843i thi&#7879n ch&#7845t l&#432&#7907ng cu&#7897c s&#7889ng, canh ty h&#7885 &#259n ngon h&#417n, ng&#7911 ngon h&#417n và gi&#7843m tình tr&#7841ng &#273au. 

Tuy nhiên, v&#7851n đem tr&#432&#7901ng h&#7907p b&#7879nh nhân ung th&#432 người sử dụng b&#7897t chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 n&#7845m linh chi kéo dãn dài phát sinh hi&#7879n t&#432&#7907ng xài ch&#7843y m&#7841n tính, ng&#7897 &#273&#7897c gan lì. Do &#273ó, &#273&#7875 rời &#273&#432&#7907c nh&#7919ng h&#7853u qu&#7843 &#273áng ti&#7871c đem th&#7875 x&#7843y rời khỏi khi sử dụng n&#7845m linh chi, &#273&#7863c bi&#7879t &#273&#7889i v&#7899i b&#7879nh nhân ung th&#432, b&#7841n nên tham lam kh&#7843o ý ki&#7871n c&#7911a bác bỏ s&#297 tr&#432&#7899c khi s&#7917 d&#7909ng. 

>>> Xem thêm: N&#7845m linh chi: Công d&#7909ng, cách sử dụng và l&#432u ý khi s&#7917 d&#7909ng

B&#7879nh nhân tr&#432&#7899c và tức thì sau khoản thời gian ph&#7851u thu&#7853t tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi

M&#7897t nhập nh&#7919ng tác d&#7909ng ph&#7909 không giống c&#7911a n&#7845m linh chi làm cho r&#7889i lo&#7841n &#273ông huyết, loãng huyết thực hiện gi&#7843m th&#7901i lừa lọc &#273ông huyết, thực hiện t&#259ng nguy nan c&#417 ch&#7843y huyết. &#272i&#7873u này còn có th&#7875 phát sinh nh&#7919ng b&#7845t tr&#7855c nhập và sau khoản thời gian ph&#7851u thu&#7853t, ch&#7859ng h&#7841n nh&#432 m&#7845t huyết quá nhi&#7873u, khó khăn c&#7847m huyết cho tới v&#7871t th&#432&#417ng và ch&#7843y huyết kéo dãn dài. 

Tr&#432&#7899c và tức thì sau khoản thời gian ph&#7851u thu&#7853t tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi

Tr&#432&#7899c và tức thì sau khoản thời gian ph&#7851u thu&#7853t tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi

Vì v&#7853y, &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o v&#7871t th&#432&#417ng lành lặn l&#7841i nhanh gọn lẹ, c&#361ng nh&#432 rời nh&#7919ng r&#7911i ro đem th&#7875 x&#7843y rời khỏi, tất cả chúng ta nên ng&#7915ng s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi nhập 2 tu&#7847n tr&#432&#7899c khi th&#7921c hi&#7879n ph&#7851u thu&#7853t, ti&#7875u ph&#7851u hoặc những th&#7911 thu&#7853t hắn t&#7871 không giống. 

Không người sử dụng n&#7845m linh chi công cộng v&#7899i thu&#7889c ch&#7889ng &#273ông máu

Nh&#432 &#273ã nêu bên trên, ho&#7841t ch&#7845t nhập n&#7845m linh chi đem kh&#7843 n&#259ng tác &#273&#7897ng &#273&#7871n quy trình &#273ông huyết. Do &#273ó, khi sử dụng công cộng n&#7845m v&#7899i thu&#7889c hoặc th&#7843o d&#432&#7907c không giống đem &#273&#7863c tính ch&#7889ng ti&#7875u c&#7847u nh&#432 thu&#7889c ch&#7889ng &#273ông huyết s&#7869 làm cho tác d&#7909ng b&#7845t l&#7907i. S&#7921 ph&#7889i h&#7907p này còn có th&#7875 thực hiện t&#259ng nguy nan c&#417 ch&#7843y huyết, xu&#7845t huy&#7871t kéo dãn dài và làm cho hi&#7879n t&#432&#7907ng b&#7847m tím d&#432&#7899i domain authority cho dù không tồn tại b&#7845t k&#7923 đụng chạm ch&#7841m nào là. 

Thu&#7889c ch&#7889ng &#273ông hoặc thu&#7889c &#7913c ch&#7871 ti&#7875u c&#7847u &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng nhập nhi&#7873u b&#7879nh lý không giống nhau. Nh&#432ng bọn chúng &#273&#432&#7907c người sử dụng khá ph&#7893 bi&#7871n &#7903  nh&#7919ng b&#7879nh nhân m&#7855c b&#7879nh tim m&#7841ch, huy&#7871t áp. Do &#273ó, &#273&#7875 s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi an toàn và tin cậy và hi&#7879u qu&#7843, b&#7841n nên tham lam kh&#7843o ý ki&#7871n c&#7911a d&#432&#7907c s&#297 ho&#7863c bác bỏ s&#297 khi &#273ang người sử dụng thu&#7889c &#273i&#7873u tr&#7883 b&#7879nh lý không giống, &#273&#7863c bi&#7879t là b&#7879nh lý m&#7841n tính nh&#432 huy&#7871t áp, tim m&#7841ch, ti&#7875u &#273&#432&#7901ng, ung th&#432,... 

Xem thêm: Review sảnh game CQ9 tại BK8 chi tiết cho tân thủ

Không người sử dụng n&#7845m linh chi công cộng v&#7899i thu&#7889c ch&#7889ng &#273ông máu

Không người sử dụng n&#7845m linh chi công cộng v&#7899i thu&#7889c ch&#7889ng &#273ông máu

M&#7897t s&#7889 thu&#7889c ch&#7889ng &#273ông huyết đem th&#7875 đem nhập toa thu&#7889c c&#7911a b&#7841n nh&#432 là aspirin, warfarin, heparin, thu&#7889c thu&#7897c group Nsaids (diclofenac, ketoprofen, celecoxib, Indomethacin,...)

N&#7845m linh chi đem an toàn và tin cậy cho tới ph&#7909 n&#7919 đem thai?

N&#7845m linh chi ko ph&#7843i là d&#432&#7907c li&#7879u nhưng mà những m&#7865 b&#7847u ph&#7843i kiêng khem dè. B&#7841n đem th&#7875 người sử dụng bọn chúng tr&#432&#7899c, nhập và c&#7843 sau bầu k&#7923 c&#7911a bản thân. Hàm l&#432&#7907ng cao ch&#7845t dinh cơ d&#432&#7905ng nhập n&#7845m s&#7869 canh ty b&#7841n có thai k&#7923 kh&#7887e m&#7841nh. Không ch&#7881 v&#7853y, n&#7845m linh chi còn ch&#7913a nhi&#7873u ho&#7841t ch&#7845t sinh h&#7885c canh ty b&#7841n ch&#7889ng l&#7841i tác nhân làm cho b&#7879nh nh&#432 virus, vi khu&#7849n, nâng lên h&#7879 mi&#7877n d&#7883ch, canh ty gi&#7843m c&#259ng th&#7859ng, stress bởi thay cho &#273&#7893i hooc môn nhập giai &#273o&#7841n có thai. Cạnh c&#7841nh &#273ó, nh&#7919ng hi&#7879n t&#432&#7907ng nh&#432 bại liệt c&#7913ng tay chân, chu&#7897t rút c&#361ng &#273&#432&#7907c thuyên gi&#7843m khi b&#7841n s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi nhập bầu k&#7923. 

Không nên người sử dụng n&#7845m linh chi nhập 3 mon &#273&#7847u và 3 mon cu&#7889i bầu k&#7923

Không nên người sử dụng n&#7845m linh chi nhập 3 mon &#273&#7847u và 3 mon cu&#7889i bầu k&#7923

Nh&#432ng, n&#7845m linh chi c&#361ng là con cái dao nhị l&#432&#7905i n&#7871u nh&#432 b&#7841n người sử dụng ko &#273úng cơ hội. Trong 9 mon bầu k&#7923, b&#7841n c&#7847n rời u&#7889ng n&#7845m linh chi nhập 3 mon &#273&#7847u và 3 mon cu&#7889i. &#272ây là giai &#273o&#7841n c&#417 th&#7875 b&#7841n &#273&#7863c bi&#7879t nh&#7841y c&#7843m, ch&#7881 c&#7847n m&#7897t s&#417 xu&#7845t nh&#7887 là đem th&#7875 &#7843nh h&#432&#7903ng c&#7843 m&#7865 và nhỏ nhắn. &#7902 giai &#273o&#7841n &#273&#7847u, ho&#7841t tính nhập n&#7845m đem kh&#7843 n&#259ng làm cho teo bóp c&#417 tr&#417n t&#7917 cung, đem th&#7875 phát sinh &#273&#7897ng bầu, th&#7853m chí là s&#7843y bầu. Trong khi &#273ó, &#7903 giai &#273o&#7841n cu&#7889i, những m&#7865 đem kh&#7843 n&#259ng sinh non bởi c&#417 tr&#417n t&#7917 cung teo bóp quá m&#7841nh. 

>>> Xem thêm: TOP 7 lo&#7841i thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n ni &#273&#432&#7907c khuyên nhủ dùng

Và, m&#7895i ng&#432&#7901i khi có thai &#273&#7873u s&#7869 đem nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 cho tới riêng biệt bản thân, tình tr&#7841ng bầu nhi &#7903 m&#7895i ng&#432&#7901i c&#361ng trọn vẹn không giống nhau. Vì v&#7853y t&#7889t nh&#7845t b&#7841n hãy tham lam kh&#7843o ý ki&#7871n c&#7911a bác bỏ s&#297 tr&#432&#7899c khi s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh &#273&#7875 đem m&#7897t bầu k&#7923 th&#7921c s&#7921 kh&#7887e m&#7841nh. 

Li&#7873u l&#432&#7907ng khuy&#7871n cáo khi sử dụng n&#7845m linh chi

N&#7845m linh chi là th&#7843o d&#432&#7907c quý, ch&#7913a nhi&#7873u d&#432&#7905ng ch&#7845t dinh cơ d&#432&#7905ng c&#361ng nh&#432 ho&#7841t ch&#7845t đem tác d&#7909ng tích c&#7921c &#273&#7871n s&#7913c kh&#7887e con cái ng&#432&#7901i. Nh&#432ng tùy từng c&#417 &#273&#7883a m&#7895i ng&#432&#7901i và ch&#7845t l&#432&#7907ng c&#7911a n&#7845m nhưng mà b&#7841n đem li&#7873u l&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng không giống nhau. Trong &#273ó, nh&#7919ng y&#7871u c&#417 b&#7843n nh&#432: 

 • &#272&#7897 tu&#7893i c&#7911a ng&#432&#7901i và c&#7911a n&#7845m
 • Ch&#7845t l&#432&#7907ng n&#7845m, ngu&#7891n g&#7889c vạn vật thiên nhiên hoặc nuôi tr&#7891ng
 • N&#7845m t&#432&#417i hoặc n&#7845m &#273ã qua chuyện ch&#7871 bi&#7871n
 • S&#7913c kh&#7887e t&#7893ng th&#7875 c&#7911a b&#7841n (b&#7879nh lý m&#7841n tính, c&#7845p tính, có thai, nuôi con,...)

Li&#7873u người sử dụng khuy&#7871n cáo c&#7911a n&#7845m linh chi

Li&#7873u người sử dụng khuy&#7871n cáo c&#7911a n&#7845m linh chi

Do &#273ó, &#273&#7875 s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi đem hi&#7879u qu&#7843, c&#361ng nh&#432 h&#7841n ch&#7871 t&#7889i &#273a tác d&#7909ng ph&#7909 nhập quy trình s&#7917 d&#7909ng, b&#7841n nên tham lam kh&#7843o ý ki&#7871n c&#7911a bác bỏ s&#297, d&#432&#7907c s&#297 ho&#7863c Chuyên Viên tr&#432&#7899c khi sử dụng. 

Bên c&#7841nh &#273ó, b&#7841n đem th&#7875 tham lam kh&#7843o li&#7873u người sử dụng n&#7845m linh chi nh&#432 sau:

 • N&#7845m thô d&#7841ng thô: 1,5 - 9 g/ ngày
 • N&#7845m linh chi nghiền nhuy&#7877n: 1 - 1,5 g/ ngày
 • C&#7891n thu&#7889c (r&#432&#7907u) n&#7845m linh chi: 1 ml 

Hy v&#7885ng r&#7857ng, qua chuyện bài xích vi&#7871t này, b&#7841n &#273ã bi&#7871t &#273&#432&#7907c nh&#7919ng ai tránh việc người sử dụng n&#7845m linh chi b&#7843o v&#7879 s&#7913c kh&#7887e c&#7911a bản thân và ng&#432&#7901i thân thuộc. N&#7871u là m&#7897t nhập nh&#7919ng &#273&#7889i t&#432&#7907ng bên trên, b&#7841n c&#7847n h&#7871t s&#7913c lưu ý nhập quy trình s&#7917 d&#7909ng &#273&#7875 ko g&#7863p ph&#7843i nh&#7919ng tác d&#7909ng ko &#273áng đem. 

N&#7871u đem b&#7845t k&#7923 th&#7855c m&#7855c nào là nhập quy trình s&#7917 d&#7909ng n&#7845m linh chi, b&#7841n đem th&#7875 liên h&#7879 v&#7899i D&#431&#7906C S&#296 c&#7911a Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t theo gót những hình th&#7913c sau:

– Hotline: 0985508450

– Zalo OA: https://zalo.me/2326937184300810408 

– Website: Nhathuocviet.vn

H&#417n 15 n&#259m ho&#7841t &#273&#7897ng bên trên th&#7883 tr&#432&#7901ng d&#432&#7907c ph&#7849m, Nhà thu&#7889c Vi&#7879t luôn luôn t&#7921 hào là m&#7897t nhập nh&#7919ng ngôi nhà thu&#7889c &#273&#7841t xài chu&#7849n GPP (th&#7921c hành t&#7889t buôn bán l&#7867 thu&#7889c) s&#7899m nh&#7845t bởi s&#7903 hắn t&#7871 TP HCM c&#7845p quy tắc. V&#7899i danh m&#7909c s&#7843n ph&#7849m &#273a d&#7841ng, ngu&#7891n g&#7889c rõ rệt, ch&#7845t l&#432&#7907ng cao, công ty chúng tôi luôn luôn &#273&#7843m b&#7843o ph&#7909c v&#7909 t&#7889t m&#7885i nhu c&#7847u c&#7911a quý khách m&#7897t cơ hội chu &#273áo nh&#7845t. 

&#272&#7883a ch&#7881:

Xem thêm: cách làm trà sữa trân châu đường đen

 • Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, Tp.HCM
 • Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, Tp.HCM

H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t luôn luôn s&#7861n sàng ph&#7909c v&#7909 và &#273&#7891ng hành nằm trong b&#7841n &#273&#7875 lần rời khỏi gi&#7843i pháp phù h&#7907p nh&#7845t v&#7899i b&#7841n.

C&#7843m &#417n những b&#7841n &#273ã &#273&#7885c bài xích vi&#7871t này. Chúc b&#7841n th&#7853t nhi&#7873u s&#7913c kh&#7887e!

>>> Xem tăng những s&#7843n ph&#7849m n&#7845m linh chi ch&#7845t l&#432&#7907ng t&#7841i &#273ây: 

 1. N&#7845m lim xanh rờn Qu&#7843ng Nam Linasa - Nguyên tai 500g
 2. N&#7845m lim xanh rờn Qu&#7843ng Nam Linasa - Thái lát 500g
 3. N&#7845m linh chi lim xanh rờn Qu&#7843ng Nam - Khai thác t&#7915 r&#7915ng vẹn toàn sinh
 4. N&#7845m linh chi tr&#7891ng Qu&#7843ng Nam - h&#7897p 500g