phát biểu nào dưới đây là sai

Câu hỏi:

26/06/2020 44,952

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây là sai

A. Trong một lịch trình, phần khai báo rất có thể sở hữu hoặc ko.

B. Trong một lịch trình, phần đằm thắm lịch trình rất có thể sở hữu hoặc ko.

C. Trong một lịch trình, phần đằm thắm lịch trình sẽ phải sở hữu.

D. Cả A và C đều chính.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Trong Pascal, cú pháp câu mệnh lệnh gán là:

A. Biểu thức := Tên biến;

B. Biểu thức = Tên biến;

C. Tên trở thành = Biểu thức;

D. Tên biến:= Biểu thức;

Câu 2:

Trong những thương hiệu tại đây, thương hiệu nào là ko hợp thức nhập ngữ điệu xây dựng Pascal?

A. A2;

B. Tamgiac;

C. 8a;

D. Chuongtrinh;

Câu 3:

Để chạy lịch trình nhập ngữ điệu Pascal tớ sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + F9

Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm

B. Shift –F9

C. Alt – F9

D. F9

Câu 4:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh gán nào là tiếp sau đây sai ?

A. a:= b;

B. a + b := c;

C. a:= a + 1;

D. x:= 2*x;

Câu 5:

Cách khai báo hằng chính là:

A. Const pi:=3,14 real;

B. Const pi: 3,14;

C. Const pi=3,14 real;

D. Const pi=3,14;

Câu 6:

Nhập 2 số nguyên vẹn a, b kể từ keyboard. Viết lịch trình tính tổng 2 số a, b. Để khai báo cho tới việc bên trên tớ dùng câu mệnh lệnh khai báo nào?

A. Var a , b, tong : real;

B. Var a, b, tong : integer;

C. Var a, b, tong : char;

D. Var a, b, tong : string;

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

TÀI LIỆU VIP VIETJACK