the movie was interesting. we went to it.

Tham khảo thêm:

  • Giới từ tiếng Anh là gì
  • Tóm tắt 12 thì trong tiếng anh
  • He worked out the answer. it was clever of him
  • Talking about the role of vietnamese

ĐỀ BÀI: Sử dụng giới từ Whom/Which để ghép hai câu sau. 

Câu 1. The movie was interesting. We went to it 

Bạn đang xem: the movie was interesting. we went to it.

(Nghĩa: Bộ phim rất thú vị. Chúng tôi đã đi xem nó).


Câu 2. I met the people . You told me about them .

(Nghĩa: Tôi đã gặp mọi người. Bạn đã nói với tôi về họ).

 

Câu 3. I couldn’t understand the woman . I talked to her on the phone .

(Nghĩa: Tôi không thể hiểu nổi người phụ nữ. Tôi đã nói chuyện với cô ấy trên điện thoại).


Câu 4. I want to tell you about the party . I went to it last night .

(Nghĩa: Tôi muốn nói với bạn về buổi tiệc. Tôi đã tới đó vào tối qua).


Câu 5. The music was gentle . We listened to it last night .

(Nghĩa: Bản nhạc rất nhẹ nhàng. Chúng tôi đã nghe nó vào tối qua).


Câu 6. Alice likes the foreign family . She is living with them .

(Nghĩa: Alice thích gia đình nước ngoài. Cô ấy đang sống với họ)


Câu 7*. The market has refresh vegetables . I usually go to it .

(Nghĩa: Chợ có rau tươi. Tôi thường xuyên tới đó).


Câu 8. The man is over there. I told you about him.

(Nghĩa: Người đàn ông ở đó. Tôi đã nói với bạn về anh ta)


Câu 9. The film is fantastic . They are talking about it .

(Nghĩa: Bộ phim đó thật tuyệ. Họ đang nói về nó).


Câu 10. She’s the nurse . We gave the flowers to her .

(Nghĩa: Cô ấy là y tá. Chúng tôi đã tặng hoa cho cô).


Câu 11*. We are speaking to the man . The man was our new history teacher .

(Nghĩa: Chúng tôi đang nói về người đàn ông. Người đàn ông là giáo viên môn lịch sử mới của chúng tôi).


Câu 12. The teacher is Mr Pike . We studied with him last year .

(Nghĩa: Gíao viên tên là Mr. Pike. Chúng tôi học với ông ấy từ năm ngoái).


Câu 13. We are very interested in the problem . It has been discussed in class .

(Nghĩa: Chúng tôi rất quan tâm trong vấn đề này. Nó là vấn đề thảo luận trong lớp).


Câu 14. Lung cancer is very dangerous . Million of people died of it .

(Nghĩa: Ung thư phổi rất nguy hiểm. Hàng triệu người đã chết vì nó rồi).


Câu 15. I like standing at the window . I can see the park from the window

(Nghĩa:Tôi rất thích đứng bên cửa sổ. Tôi có thể nhìn thấy công viên qua cửa sổ).

Xem thêm: các bài văn nghị luận xã hội

*Đáp án:

⇒ Câu 1 (The movie was interesting. we went to it) Viết lại thành: The movie to which we went was interesting (Nghĩa: Bộ phim mà chúng tôi đã đi xem rất thú vị).

⇒ Câu 2 Viết lại thành:  I met the people about whom you told me (Nghĩa: Tôi đã gặp những người mà bạn nói với tôi).

⇒ Câu 3 Viết lại thành: I couldn’t understand the woman to whom I talked on the phone. (Nghĩa: Tôi không thể hiểu người phụ nữ người mà tôi đã nói chuyện qua điện thoại).

⇒ Câu 4 Viết lại thành: I want to tell you about the party to which I went last night. (Nghĩa: Tôi muốn nói với bạn về bữa tiệc mà tôi đã đi tối qua).

⇒ Câu 5 Viết lại thành: The music to which we listen last night was gentle. (Nghĩa: Bản nhạc mà chúng tôi nghe tối qua rất nhẹ nhàng).

⇒ Câu 6 Viết lại thành: Alice likes the foreign family with whom she is living. (Nghĩa: Alice thích gia đình người nước ngoài, người mà cô  ấy đang sống cùng).

⇒ Câu 7 Viết lại thành:  The market to which I usually go has refresh vegetables. (Nghĩa:Chợ mà tôi hay đi tới có rau tươi).

⇒ Câu 8 Viết lại thành: The man about whom I told is over there. (Nghĩa:Người đàn ông mà tôi đã nói tới ở đó).

⇒ Câu 9 Viết lại thành: The film about which they are talking is fantastic. (Nghĩa:Bộ phim mà họ đang nói tới rất tuyệt).

⇒ Câu 10 Viết lại thành: She’s the nurse to whom we gave the flowers. (Nghĩa: Cô ấy là y tá người mà chúng tôi đã tặng hoa).

⇒ Câu 11 Viết lại thành: The man to whom we are talking was our new history teacher . (Nghĩa: Người đàn ông mà chúng ta đang nói tới là thầy giáo lịch sử mới của chúng tôi.)

⇒ Câu 12 Viết lại thành: The teacher with whom we studied last year is Mr Pike. (Nghĩa: Thầy giáo người mà chúng tôi đã học từ năm ngoái là Mr Pike).

⇒ Câu 13 Viết lại thành: We are very interested in the problem which has been discussed in class . (Nghĩa: Chúng tôi rất quan tâm tới vấn đề mà đang được thảo luận trong lớp).

⇒ Câu 14 Viết lại thành: Lung cancer of which million of people died is very dangerous. (Nghĩa: Ung thu phổi mà khiến hàng triệu người phải chết rất nguy hiểm).

⇒ Câu 15 Viết lại thành: I like standing at the window from which I can see the park. (Nghĩa: Tôi thích đứng ở bên cửa sổ nơi mà tôi có thể nhìn thấy công viên).

Xem thêm: dung dịch vệ sinh phụ nữ tốt nhất

5/5 - (1 bình chọn)