tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) What did you tự on your summer holiday, Peter?

(Bạn đã trải gì nhập kỳ ngủ hè của tớ vậy, Peter?)

 I went on a trip with my family.

(Mình đã đi được du ngoạn cùng theo với mái ấm gia đình bản thân.)

b) Where did you go?

(Bạn đã đi được đâu?)

I went to lớn Ha Long Bay.

(Mình đã đi được vịnh Hạ Long.)

c) What was the trip like?

(Chuyến chuồn thế nào?)

It was really nice.

(Nó thiệt sự chất lượng tốt rất đẹp.)

d) What about you? Where did you go?

(Còn chúng ta thì sao? Quý Khách đã đi được đâu?)

I went to lớn Ho Chi Minh City.

(Mình đã đi được Thành phố Sài Gòn.)

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a) Where did you go on holiday? - I went to lớn Ha Long Bay. 

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? Tôi đã đi được vịnh Hạ Long.)

b) Where did you go on holiday? - I went to lớn Phu Quoc Island.      

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã đi được hòn đảo Phú Quốc.)

c) Where did you go on holiday? - I went to lớn Hoi An Ancient Town.

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã đi được phố cổ Hội An.)

d) Where did you go on holiday? - I went to lớn Hue Imperial City.   

(Bạn đã đi được đâu nhập kỳ nghỉ?  - Tôi đã đi được cố đô Huế.)

Câu 3

3. Let's talk. 

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Ask and answer questions about your holidays. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về kỳ ngủ của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

- Where were you on holiday? ⇒ I was on the beach.

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập kỳ ngủ lễ? ⇒ Mình đã đi biển lớn.)

- Where did you go? ⇒ I went to lớn Ha Long Bay.

(Bạn đã đi được đâu? ⇒ Mình đã đến vịnh Hạ Long.)

- What was the trip like? ⇒ It was really nice.

(Chuyến du ngoạn thế nào? ⇒ Thật sự tuyệt lắm vời.)

Câu 4

4. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

    Tom: I was at the seaside.

    Mai: Where did you go?

    Tom: I went to lớn Ha Long Bay.

2. Mai: What's that?

    Quan: It's a photo of my trip last summer.

    Mai: Where did you go, Quan?

    Quan: I went to lớn Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

    Linda: I went to lớn Ha Noi.

    Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

    Nam: I went to lớn Ho Chi Minh City.

    Mai: Did you have a good time?

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

    Nam: Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn tiếp tục ở đâu tuần trước đó vậy, Tom?

Tom: Mình ở bãi tắm biển.

Mai: Bạn đã đi được đâu?

Tom: Mình cho tới vịnh Hạ Long.

2. Mai: Kia là gì thế?

Quan: Đó là bức hình chuyến du ngoạn năm ngoái của tớ.

Mai: Bạn đã đi được đâu, Quân?

Quan: Mình đã đi đến kinh trở nên Huế.

3. Mai: Chủ nhật trước chúng ta đã đi được đâu vậy, Linda?

Linda: Mình cho tới thủ đô hà nội.

Mai: Ồ, tuyệt quá.

4. Mai: Tháng trước chúng ta đã đi được đâu vậy, Nam?

Nam: Mình cho tới TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn.

Mai: Bạn đem mừng không?

Nam: Có chứ.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.d

3.a

4.e

5.b

1. Where were you last summer?

(Mùa hè năm ngoái chúng ta ở đâu?)

c. I was at the seaside.

(Mình ở bãi tắm biển.)

2. Where did you go?

(Bạn đã đi được đâu?)

d. I went to lớn Phu Quoc Island.

(Mình chuồn hòn đảo Phú Quốc.)

3. What did you do?

(Bạn đã trải gì?)

a. I took a boat trip

(Mình chuồn du ngoạn vì thế thuyền.)

4. What was the trip like?

(Chuyến du ngoạn của chúng ta thế nào?)

e. It was great.

(Tuyệt vời.)

5. What's that?

(Kia là vật gì thế?)

b. It's a photo of my trip.

(Đó là bức hình chuyến du ngoạn du ngoạn của tớ.)

Câu 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong nghịch ngợm.)

Find someone who...

(Tìm một người này này mà...)

Find someone who went to lớn the seaside last summer.

(Tìm một người này này mà đã đi được cho tới bờ biển lớn nhập năm ngoái.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Xem thêm: nên ăn ổi vào lúc nào để giảm cân