tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với nó ngày hôm nay : Thường với từng môn học tập từng nào đợt vô tuần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice vĩ đại talk vĩ đại you again.

(Xin xin chào Akiko. Thật thú vị rằng Khi chuyện với chúng ta đợt nữa.)

    Nice vĩ đại talk vĩ đại you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị Khi thì thầm với chúng ta, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường nên không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, trúng rồi. Nó là giờ đi ra chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường nên không?)

No, I'm at home page. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân ở trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often bởi you have English?

(Tốt cho mình. Quý khách hàng thông thường với môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tư đợt một tuần.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và rằng.)

Lời giải chi tiết:

a) How often bởi you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường với môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một đợt một tuần.)

b) How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường với môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhị đợt một tuần.)

c) How often bởi you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tư đợt một tuần.)

d) How often bởi you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường với môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong rằng.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta với hôm này và bạn làm việc nó thông thường xuyên ra sao.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons bởi you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bạn làm việc từng nào môn? - Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh và Khoa học tập.)

- How often bởi you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm đợt một tuần.)

- How often bởi you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm đợt một tuần.)

- How often bởi you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhị đợt một tuần.)

- How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhị đợt một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often bởi you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often bởi you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons bởi you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons bởi you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice vĩ đại have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice vĩ đại talk vĩ đại you again.

Akiko: Nice vĩ đại talk vĩ đại you, too, Mai. Do you have school today?

Mai: Yes, but not now. I'll go vĩ đại school in the afternoon. How about you?

Akiko: I'm on holiday. How many lessons bởi you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

4. Tony: What subject bởi you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often bởi you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ đồng hồ Anh ra sao, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó hằng ngày Mai à.

Mai: Bạn với quí môn giờ đồng hồ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? Quý khách hàng thông thường học tập giờ đồng hồ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tư đợt một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bạn làm việc từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tư môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, music và Thể dục. Thế còn bạn? Quý khách hàng học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, ngày hôm nay là ngày ngủ ở mặt mũi Nhật.

Nam: Tuyệt quá. Thật là quí Khi được ngủ.

3. Mai: Chào Akiko. Rất vui vẻ lại được thì thầm với chúng ta.

Akiko: Mình cũng tương đối vui vẻ Khi được thì thầm với chúng ta, Mai? Quý khách hàng với nên tới trường hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko nên giờ đây. Mình tiếp tục tới trường vô chiều tối. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn quí môn học tập nào là nhất, Quân?

Quan: Mình quí Toán. Thế còn chúng ta, Tony?

Tony: Mình cũng quí nó. Quý khách hàng thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày tới trường. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tư đợt một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai với môn Tiếng Anh tư đợt một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam với tư môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko vô kỳ ngủ.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân với môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons bởi you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often bởi you have your favourite lesson?

4. How often bởi you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons bởi you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni chúng ta với từng nào môn học? - Tôi với 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương quí của người tiêu dùng là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often bởi you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương quí của người tiêu dùng thông thường với bao nhiêu lần? - Tôi với nó thường ngày học tập.)

4. How often bởi you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường với môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi với nó tía đợt một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I bởi. Because I can talk vĩ đại many people from different countries in the World.

(Bạn quí môn Tiếng Anh nên không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi quí. Bởi vì thế tôi nói theo cách khác chuyện với tương đối nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên toàn cầu.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong đùa.)

Slap the board.

(Vỗ vô bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương