toán lớp 4 có đáp an

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ 210 câu trắc nghiệm môn Toán lớp 4 (Có đáp án) Sở thắc mắc trắc nghiệm môn Toán lớp 4 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

210 câu trắc nghiệm môn Toán lớp 4 sở hữu đáp án tất nhiên, với những dạng bài bác tập dượt cơ bạn dạng và nâng lên, gom những em học viên lớp 4 luyện vấn đáp những thắc mắc trắc nghiệm, rồi đối chiếu với sản phẩm của tôi thuận tiện rộng lớn. Nhờ tê liệt, tiếp tục học tập thiệt đảm bảo chất lượng môn Toán 4.

Bạn đang xem: toán lớp 4 có đáp an

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Toán 4, còn hỗ trợ thầy cô xem thêm nhằm phó đề ôn tập dượt thời điểm cuối năm học tập 2022 – 2023 mang đến học viên của tôi. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Pgdphurieng.edu.vn.

Bộ câu trắc nghiệm Toán lớp 4

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1: Số tư mươi lăm ngàn phụ thân trăm linh tám được viết lách là:

A. 45307

B. 45308

C. 45380

D. 45038

Câu 2: Tìm x biết:

a) x : 3 = 12 321

A. x = 4 107
B. x = 417
C. x = 36 963
D. x = 36 663

b) X x 5 = 21 250

A. x = 4 250
B. x = 425
C. x = 525
D. x = 5 250

Câu 3: Tính chu vi hình sau:

Câu chất vấn trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 6cm C. 10 cm
B. 8cm D. 12cm

Câu 4: Một cửa hàng vô nhì ngày bán tốt 620 kilogam gạo. Hỏi vô 7 ngày cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo thường ngày bán tốt là như nhau).

A. 4340 kg

B. 434 kg

C. 217 kg

D. 2170 kg

Câu 5: Điền vệt phù hợp vô dù trống:

a) 75032 75302 +12200

b) 10000099999

c) 98763 98675 – 33467

d) 87652 87652

Câu 6: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

A. 444

B. 434

C. 424

D. 414

Câu 7: Giá trị của biểu thức 8 x a với =100 là:

A. 8100

B. 800

C. 1008

D. 1800

Câu 8: Tính chu vi hình vuông vắn cạnh a với a = 9 cm

A. 18 cm

B. 81 cm

C. 36 cm

D. 63 cm

Câu 9: Số 870549 gọi là:

A. Tám mươi bảy ngàn năm trăm tư mươi chín.
B. Tám trăm bảy mươi ngàn tư trăm năm mươi chín.
C. Tám trăm linh bảy ngàn năm trăm tư mươi chín.
D. Tám trăm bảy mươi ngàn năm trăm tư mươi chín.

Câu 10: Số bé bỏng nhất trong số số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

A. 785432

B. 784532

C. 785342

D. 785234

Câu 11: Các số ở loại này được viết lách theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

A. 567899; 567898; 567897; 567896.

B. 865742; 865842; 865942; 865043.

C. 978653; 979653; 970653; 980653.

D. 754219; 764219; 774219; 775219.

Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a) 496857 < 497899

b) 657890 > 658999

c) 545630 = 554630

d) 289357 < 290000

Câu 13: Chữ số 6 vô số 986738 nằm trong mặt hàng nào? lớp nào?

A. Hàng ngàn, lớp ngàn.

B. Hàng trăm, lớp ngàn.

C. Hàng chục ngàn, lớp ngàn.

D. Hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

Câu 14: Số bao gồm 6 trăm ngàn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị chức năng viết lách là:

A. 664300

B. 606430

C. 600634

D. 600643

Câu 15: Giá trị của chữ số 5 vô số sau: 765430.

A. 50000

B. 500000

C. 5000

D. 500

Câu 16: Số sở hữu 6 chữ số lớn số 1 là:

A. 999999

B. 666666

C. 100000

D. 900000

Câu 17: Số bảy trăm triệu sở hữu từng nào chữ số 0:

A. 7

B. 10

C. 9

D. 8

Câu 18: Đọc số sau: 325600608

A. Ba trăm nhì mươi lăm triệu sáu mươi ngàn sáu trăm linh tám.
B. Ba trăm nhì mươi lăm triệu sáu trăm ngàn sáu trăm linh tám.
C. Ba trăm nhì mươi lăm triệu sáu ngàn sáu trăm linh tám.
D. Ba trăm nhì mươi lăm triệu sáu trăm ngàn sáu trăm tám mươi.

Câu 19: Giá trị của chữ số 8 vô số sau: 45873246.

A. 8 000

B. 80 000

C. 800 000

D. 8 000 000

Câu 20: Nối từng loại phía trái với từng loại phía bên phải và để được sản phẩm đích thị.

A. Bảy trăm triệu.

B. Bảy chục triệu.

C. Bảy trăm ngàn.

D. Bảy mươi ngàn.

1. 70 000.

2. 700 000.

3. 700 000 000.

4. 70 000 000

Câu 21: Số ngẫu nhiên ngay lập tức số: 3004 là:

A. 3003.

B. 3033

C. 3005

D. 3014

Câu 22: Số ngẫu nhiên ngay lập tức trước số 10001 là:

A. 10011.

B. 10002

C. 10021

D. 10000

Câu 23: Chọn số này và để được số ngẫu nhiên thường xuyên 99998;……..100000.

A. 99997

B. 9999

C. 99999

D. 100 001

Câu 24: Tìm số tròn trĩnh chục x, biết: 58 < x < 70

A. 40 B. 50 C. 60 D. 69

Câu 25: Tìm x biết: 6 < x < 9 và x là số lẻ:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 26: 6tạ 50kg = ? kg

Câu 27: 36000kg = ? tấn

A. 36 tấn

B. 360 tấn

C. 600 tấn

D. 306 tấn

Câu 28: Một cửa hàng ngày đầu bán tốt 64 tấn gạo, ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả nhì ngày bán tốt từng nào ki lô gam gạo?

A. 124 kg

B. 256 kg

C. 124000 kg

D. 60000 kg

Câu 29: 3kg 7g = ? g.

A. 37 g

B. 307 g

C. 370 g

D. 3007 g

Câu 30: 6dag 5g = ? g.

A. 65 g

B. 605 g

C. 56 g

D. 650 g

Câu 31: 503g = ? …hg…g.

A. 50hg 3g

B. 5h

C. 500hg 3g

D. 5hg 30g

Câu 32: Mỗi bao gạo nặng nề 3 tạ. Một xe hơi chở 9T gạo thì chở được từng nào bao như vậy?

A. 90 bao

B. 900 bao

C. 30 bao

D. 270 bao

Câu 33: phút = ? giây.

A. 15 giây

B. trăng tròn giây

C. 25 giây

D. 30 giây

Câu 34: 2500 năm = ? thế kỷ.

A. 25

B. 500

C. 250

D. 50

Câu 35: 5 phút 40 giây = ? giây.

A. 540

B. 340

C. 3040

D. 405

Câu 36: Năm 1459 nằm trong thế kỷ thư mấy?

A . XII

B. XIII

C. XIV

D. XV

Câu 37: Số phù hợp điền vô dù trống trải là:

a) 478….65 < 478165

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

b) 26589 > ….6589

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

c) 75687…. = 756873

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

d) 297658 < ….97658

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 38: Một người lên đường xe cộ máy vô phút được 324 m. Hỏi vô một giây người ấy lên đường được từng nào mét?

A. 27 m

B. 12 m

C. 3888 m

D. 270 m

Câu 39: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải.

a) 1980 là thế kỷ XX.

c) 84 phút = 1 giờ 14 phút.

b) Một ngày, 6 giờ = 26 giờ.

d) thế kỷ = trăng tròn năm

Câu 40: Trung bình nằm trong của những số: 43 ; 166 ; 151 ; là:

A. 360

B. 180

C. 120

D. 12

Câu 41: Số tầm nằm trong của nhì số bởi vì 14. thạo 1 trong các nhì số tê liệt bởi vì 17. Tìm số kia?

A. 3

B. 21

C. 11

D. 31

Câu 42: Số tầm nằm trong của nhì số bởi vì 40. thạo rằng 1 trong các nhì số tê liệt bởi vì 58. Tìm số kia?

A. 98

B. 18

C. 49

D. 22

Câu 43: Một group đậy lối, một ngày đậy được 150 m. Ngày loại nhì đậy được 100 m. ngày loại phụ thân đậy được vội vàng nhì lượt ngày loại nhì. Hỏi tầm thường ngày group tê liệt đậy được từng nào mét đường?

A. 15 m

B. 150 m

C. 250 m

D. 500m

Câu 44: Số đo độ cao của 5 học viên lớp Năm theo thứ tự là: 148 cm; 146 centimet ; 144 centimet ; 142 cm; 140 centimet. Hỏi tầm số đo độ cao của từng centimet là từng nào xăng-ti-mét?

A. 144 cm

B. 142 cm

C. 145 cm

D. 146 cm

Câu 45: Dân số của một xã vô 3 năm gia tăng theo thứ tự là: 106 người ; 92 người ; 81 người. Hỏi tầm từng năm hàng năm số lượng dân sinh của xã tê liệt gia tăng từng nào người?

A. 96 người

B. 83 người

C. 93 người

D. 81 người.

Câu 46: Nối quy tắc toán với sản phẩm đích thị.

A. (35 + 40 + 30 ) : 3.
B. ( 45 + 22 + 34 + 31 + 53) : 5.
C. (81 + 72 + 63) : 4.
D. ( 41 + 45 + 27 + 75) : 4.

1. 37
2. 35
3. 47
4. 54

Câu 47: Kết ngược của quy tắc cộng: 697583 +245736 =?

A. 843319
B. 942319
C. 943219
D. 943319

Câu 48: Tìm x biết: 549 + x = 976.

A. x = 427
B. x = 327
C. x = 437
D. x = 337

Câu 49: Một phân xưởng lắp đặt xe đạp điện, sáu tháng thứ nhất lắp đặt được 36900 xe đạp điện, sáu mon thời điểm cuối năm lắp đặt được nhiều hơn thế sáu mon đầu năm mới 6900 xe đạp điện. Hỏi cả năm phân xưởng lắp đặt được từng nào xe cộ đạp?

A. 43800 xe đạp điện. 
B. 70700 xe cộ đạp
C. 80700 xe cộ đạp
D. 50700 xe cộ đạp

Câu 50: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải.

a) 32864 +5374 = 38238. 
b) 6728 + 201 x 2 = 13858.
c) 289950 + 4761 = 284711.
d) 532 + 31 x 4 = 656.

…..

  • 300 bài bác ôn luyện môn toán lớp 4
  • Bài tập dượt Toán lớp 4 cơ bạn dạng và nâng cao
  • Bộ đề thi đua ôn tập dượt hè môn Toán lớp 4

Tải nhằm coi khá đầy đủ 210 thắc mắc trắc nghiệm môn Toán lớp 4

Cảm ơn các bạn tiếp tục theo gót dõi nội dung bài viết 210 câu trắc nghiệm môn Toán lớp 4 (Có đáp án) Sở thắc mắc trắc nghiệm môn Toán lớp 4 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại phản hồi và nhận xét trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 2024