vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 62

1. Tính . Câu 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 52. Luyện tập

1. Tính :

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 62

8 ⨯ 1                                     8 ⨯ 3

1 ⨯ 8                                     3 ⨯ 8

8 ⨯ 5                                     8 ⨯ 7

5 ⨯ 8                                     7 ⨯ 8

8 ⨯ 2                                     8 ⨯ 4

2 ⨯ 8                                     4 ⨯ 8

8 ⨯ 6                                     8 ⨯ 8

6 ⨯ 8                                     8 ⨯ 9

2. Một tấm vải dài 20m. Người ta đã cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải còn lại dài mấy mét ?

3. Tính :

8 ⨯ 2 + 8

8 ⨯ 3 + 8

8 ⨯ 4 + 8

8 ⨯ 5 + 8

8 ⨯ 6 + 8

8 ⨯ 7 + 8

4. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm :

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

……………………… = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

……………………… = 20 (ô vuông)

Nhận xét : ………… = ……………

1.

8 ⨯ 1 = 8                                8 ⨯ 3 = 24

1 ⨯ 8 = 8                                3 ⨯ 8 = 24

8 ⨯ 5 = 40                               8 ⨯ 7 = 56

5 ⨯ 8 = 40                               7 ⨯ 8 = 56

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

8 ⨯ 2 = 16                               8 ⨯ 4 = 32

2 ⨯ 8 = 16                               4 ⨯ 8 = 32

8 ⨯ 6 = 48                               8 ⨯ 8 = 64

6 ⨯ 8 = 48                               8 ⨯ 9 = 72

2.

Bài giải

Số mét vải cắt đi là :

8 ⨯ 2 = 16 (m)

Số mét vải còn lại là :

20 – 16 = 4 (m)

Đáp số : 4m

3.

8 ⨯ 2 + 8 = 16 + 8

                = 24

8 ⨯ 3 + 8 = 24 + 8

                = 32

8 ⨯ 4 + 8 = 32 + 8

                = 40

8 ⨯ 5 + 8 = 40 + 8

                = 48

8 ⨯ 6 + 8 = 48 + 8

                = 56

8 ⨯ 7 + 8 = 56 + 8

                = 64

4.

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

5 ⨯ 4 = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

4 ⨯ 5 = 20 (ô vuông)

Nhận xét : 4 ⨯ 5 = 5 ⨯ 4

Xem thêm: cách khôi phục tin nhắn đã thu hồi trên messenger