vở bài tập toán lớp 4 trang 43

1. Tuổi u và tuổi hạc con cái nằm trong lại vị 42. Mẹ rộng lớn con cái 30 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

1. Tuổi u và tuổi hạc con cái nằm trong lại vị 42. Mẹ rộng lớn con cái 30 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi? (Giải vị nhì cách)

2. Có 30 học viên đang được tập dượt tập bơi, nhập tê liệt số em tiếp tục biết tập bơi thấp hơn số em không biết tập bơi là 6 em. Hỏi với từng nào em tiếp tục biết tập bơi, từng nào em không biết bơi?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 43

3. Trong tủ sách với 1800 cuốn sách, nhập tê liệt số sách giáo khoa nhiều hơn thế số sách học tập thêm thắt 1000 cuốn. Hỏi nhập tủ sách với từng nào sách giáo khoa?

Bài giải:

1. 

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải:

Hai lượt tuổi hạc của con cái là:

42 – 30 = 12 ( tuổi)

Tuổi của con cái là:

 12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của u là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

                      Đáp số: Tuổi của u 36

                                   Tuổi của con cái 6

Cách 2:

Bài giải

Hai lượt tuổi hạc của u là:

42 + 30 = 72 (tuổi )

Tuổi của u là:

72 : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

36 – 30 = 6 ( tuổi)

                     Đáp số : Tuổi của u 36

                                 Tuổi của con cái 6

2. 

Tóm tắt

Xem thêm: cách khôi phục tin nhắn đã thu hồi trên messenger

Có 30 học viên đang được tập dượt bơi

Chưa biết tập bơi thấp hơn biết tập bơi 6 em

Biết tập bơi có: ….. em?

Bài giải

Hai lượt số học viên biết tập bơi là:

 30 – 6 = 24 ( học tập sinh)

Số học viên biết tập bơi là:

24 : 2 = 12 ( học tập sinh)

Số học viên không biết bơi:

12 + 6 = 18 (học sinh)

                         Đáp số : Học sinh biết tập bơi 12 học tập sinh

                                  Học sinh không biết tập bơi 18 học tập sinh

3.

Tóm tắt

Thư viện có: 1800 cuốn sách

Sách giáo khoa nhiều hơn thế sách hiểu thêm một 000 cuốn

Sách giáo khoa:….cuốn?

Bài giải

Hai lượt số sách giáo khoa là:

1800 + 1000 = 2800 (cuốn)

Số sách giáo khoa là:

2800 : 2 = 1400 (cuốn)

Số sách hướng dẫn thêm là

1800 – 1400 = 400 (cuốn)

                         Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

Sachbaitap.com

Xem thêm: đặt vòng tránh thai có đau không

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý