vở bài tập toán lớp 4 trang 82

2. Có 13 xe cộ nhỏ chở được 46 800 kilogam mặt hàng và 17 xe cộ rộng lớn chở được 71 400 kilogam mặt hàng. Hỏi khoảng từng xe cộ chở được từng nào ki- lô-gam hàng?

1. Tính (theo mẫu)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 82

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10×4)

                       = 240 : 10 : 4

                       = 24 : 4

                       = 6

a) 72000 : 600 = …………………

                       = …………………

                       = …………………

b) 560 : 70 = …………………

                 = …………………

                 = …………………

                 = …………………

c) 65000 : 500 = …………………

                       = …………………

                       = …………………

2. Có 13 xe cộ nhỏ chở được 46 800 kilogam mặt hàng và 17 xe cộ rộng lớn chở được 71 400 kilogam mặt hàng. Hỏi khoảng từng xe cộ chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

3. Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) (45876 + 37124) : 200 = …………………

                                      = …………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = …………………

                                                = …………………

                                                = …………………

Bài giải:

1.

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6

                        = 720 : 6

                        = 120

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

b)560 : 70 = 560 : (10 × 7)

                 = 560 : 10 : 7

                 = 56 : 7

                 = 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

                        = 650 : 5

                        = 130

2.

Bài giải

Số xe cộ rộng lớn và xe cộ nhỏ với là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam mặt hàng một xe cộ chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

3.

a) (45876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

                                     = 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

                                                = 76242 + 2000

                                                  = 78 242

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt

Báo lỗi - Góp ý